’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Stig Tøf­ting, om HSV

BUN­DES­LIGA­EN

I mi­ne øj­ne er der dog kun Bay­ern Mün­chen, der fyl­der me­re i folks hukom­mel­se

har sam­me sta­tus i Eu­ro­pa.

På hjem­me­ba­nen Im­tech Are­na har et ur tik­ket al­le de se­kun­der, mi­nut­ter, ti­mer, da­ge og år ind, som HSV har væ­ret en del af li­ga­en. Man­ge fans har fryg­tet, at uret skul­le tvin­ges til stands­ning i går. Men det fik lov til at tik­ke vi­de­re. For en stund i hvert fald.

Bun­d­ru­ti­ne­re­de Ivi­ca Olic brag­te nem­lig Ham­bur­ger SV for­an mod Schal­ke 04, da han kort ef­ter pau­sen ban­ke­de en løs bold i fel­tet i kas­sen til 1- 0. Slo­bo­dan Ra­j­ko­vic stod for sej­rs­må­let til 2- 0.

Man var dog sta­dig af­hæn­gig af de an­dre re­sul­ta­ter i bun­den. Der var in­gen hjælp fra Stutt­g­art, der med et sej­rs­mål i 72. mi­nut red­de­de sig ved at be­sej­re Pa­der­born, som der­med må for­la­de Bun­des­liga­en ef­ter en en­kelt sæ­son.

Men da Frei­burg ik­ke for­må­e­de at ud­lig­ne mod Leon An­drea­sens Han­nover, som vandt det ind­byr­des op­gør 2- 1, kun­ne Ham­bur­ger SV træk­ke vej­ret dybt for en stund, da klub­ben som tred­jesidst der­med var sik­ret to kam­pe om over­le­vel­se.

Stig Tøf­ting, der spil­le­de i Ham­bur­ger SV over to om­gan­ge i 1993- 95 og 2000- 02, fulg­te nedryk­nings­dra­ma­et tæt. Han er over­ra­sket over, at det lyk­ke­des at vin­de over Schal­ke, og han me­ner, at klub­ben har en lo­gisk plads i den bed­ste ty­ske ræk­ke.

» For klub­ben be­ty­der over­le­vel­se alt. De har købt for man­ge dy­re spil­le­re, der ik­ke er slå­et til. og der har al­tid væ­ret en del uro i klub­ben. I mi­ne øj­ne er det dog kun Bay­ern Mün­chen, der fyl­der me­re i folks hukom­mel­se og er stør­re end Ham­bur­ger SV. Dort­mund er så kom­met til si­den, men du kan se, hvad der kom­mer af til­sku­e­re til kam­pe­ne hver evig ene­ste gang, « si­ger han med hen­vis­ning til, at klub­ben kun over­gå­es af Ba- yern Mün­chen, Dort­mund og Schal­ke i til­sku­er­gen­nem­snit.

Det er an­det år i træk, at Ham­bur­ger SV skal spil­le play­off om over­le­vel­se. Mod­stan­de­ren kan bli­ve Darmstadt, Karls­ruhe el­ler Kai­ser­slau­tern fra 2. Bun­des­liga.

Sid­ste år sik­re­de man sig over­le­vel­se ef­ter to kam­pe mod Greut­her Fürth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.