Gum­mi­ben i GF

AGF for­spild­te for tred­je gang i træk mat­ch­bol­den i kam­pen om op­ryk­nin­gen til Su­per­liga­en. Nu sner­per det til

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1. DI­VI­SION Mål: 0- 1 Kim Aa­bech ( 12.), 1- 1 Jo­hn Dy­ring ( 57.)

AGF kun­ne med en sejr i Ski­ve en­de­gyl­digt sik­re den an­den op­ryk­nings­plads til Su­per­liga­en. Men end­nu en­gang gik der de eft er­hån­den be­røm­te gum­mi­ben i aar­hu­si­a­ner­nes spil, og med et 1- 1- re­sul­tat er der sta­dig spæn­ding om Superligaens sid­ste op­ryk­ker.

Kim En­gel Aa­bech send­te el­lers AGF til­ba­ge i den dan­ske fod­bold­him­mel, da bom­be­ren fra Birk­holm med sin 15. scor­ing i 1. di­vi­sion i år hav­de AGF på vej mod Su­per­liga­en eft er 12 mi­nut­ter.

På trods af de små tu­sin­de AGF- fans, der hav­de ta­get tu­ren til Spar Nord Are­na, kun­ne hol­det ik­ke hol­de ka­den­cen, og tan­ken om op­ryk­nin­gen sy­nes at sni­ge sig ind i ho­ve­d­er­ne på aar­hu­si­a­ner­ne.

Den kom­men­de Ho­bros­li­der Kasper Povls­en fi k ef­ter 57 mi­nut­ter ik­ke tæm­met bol­den, men lag­de den i ste­det til ret­te for Jo­hn Dy­ring, der godt 30 me­ter ude­fra med ven­stres­køjten ban­ke­de kug­len op i hjør­net uden chan­ce for St­eff en Ras­mus­sen i AGF­må­let.

En næ­sten tro ko­pi af Pi­er­re Emi­le- Højb­jergs scor­ing for Augs­burg.

AGF blev slå­et fuld­stæn­dig ud af op­ryk­ker- kurs og kom al­drig tæt på sej­ren.

Aar­hu­si­ansk fru­stra­tion

Med det uaf­gjor­te re­sul­tat har AGF ot­te po­int ned til Lyng­by og Vend­sy­s­sel med ba­re to kam­pe igen. De to jag­ten­de 1. di­vi­sions- klub­ber spil­ler de­res tred­jesid­ste kamp søn­dag og man­dag mod hen­holds­vis Vej­le og HB Kø­ge.

AGF og Lyng­by mø­des end­da i an­den­sid­ste run­de, og der­med kan der for al­vor kom­me dra­ma om op­ryk­nin­gen, der for få run­der si­den lig­ne­de en smal formsag for AGF.

Blev for pas­si­ve

AGFs en­li­ge målsco­rer, Kim Aa­bech, var ty­de­ligt fru­stre­ret eft er kam­pen, men glæ­der sig til den di­rek­te du­el mod Lyng­by.

» Vi er ke­de af at skuff e fan­se­ne og klub­ben. Vi er ær­ger­li­ge, men tro­en er der selv­føl­ge­lig sta­dig­væk. Vi skal mø­de Lyng­by i næ­ste run­de, så det er nemt at hi­ve sig op igen, « sag­de målsco­rer Kim Aa­bech eft er kam­pen til TV3 Sport.

AGF- træ­ner Mor­ten Wieg­horst er sta­dig fortrøst­nings­fuld på trods af AGFs tred­je po­int­tab på stri­be.

» Bå­de spil­le­re, træ­ne­re og fan­se­ne er fru­stre­ret. Mi­ne spil­le­re prø­ve­de, men jeg må ta­ge an­sva­ret for, at vi blev for pas­si­ve og for­sva­re­de, si­ger Mor­ten Wieg­horst.

» Vi er sta­dig ot­te po­int for­an, vi vil­le ger­ne ha­ve ryk­ket op. Men ved ju­le­tid var vi bag­ud med seks, nu fø­rer vi med ot­te. Så må vi se, hvad der sker i mor­gen ( i dag, red.). Det er mit an­svar at få dem rejst igen. Men vi er sta­dig i en god po­si­tion. «

AGFs Jesper Lan­ge får trø­sten­de ord med på vej­en af aar­hu­si­an­ske fans, der var kom­met til Ski­ve i hå­bet om at væ­re med til en op­ryk­nings­fest. Den ude­blev for tred­je kamp i træk. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.