Højb­jerg hug­ge­de Augs­burg i Eu­ro­pa Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DRØM­ME­HUG Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Pi­er­re- Emi­le- Højb­jerg score­de et re­gu­lært drøm­me­mål, da han i går eft er­mid­dag var med til at sik­re Augs­burg Eu­ro­pa- bil­let­ter.

Fra 30 me­ter ban­ke­de den 19- åri­ge dan­sker læ­de­ret op i kro­gen uden chan­ce for schweizi­ske Yann Som­mer i Borus­sia Mön­cheng­lad­ba­chs mål.

Kon­ge­må­let ud­lig­ne­de Glad­ba­chs fø­ring fra før­ste halv­leg af Raff ael.

Hal­te­de eft er

Augs­burg lig­ne­de el­lers et hold i sæk­ken, men da Glad­bach- for­sva­re­ren Håvard Nordt­veit fi k di­rek­te rødt kort med en halv ti­me igen, gjor­de det ar­bejds­be­tin­gel­ser­ne let­te­re for Højb­jerg og co.

Ba­re fem mi­nut­ter eft er Højb­jergs 30- me­ter- brag send­te Tim Ma­ta­vz Augs­burg i front, og en mand ne­de kun­ne Glad­bach ik­ke sva­re igen.

I ste­det luk­ke­de Sa­s­cha Möl­ders kam­pen med Augs­burgs tred­je scor­ing i dom­me­rens til­lægs­tid.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg var der­med stærkt med­vir­ken­de til at sik­re Augs­burg tre vig­ti­ge po­int i Bun­des­liga­en, der send­te hol­det fra Bay­ern- om­rå­det en­de­gyl­digt på en fl ot fem­te­plads i Bun­des­liga­en, der gi­ver ad­gang di­rek­te til Eu­ro­pa Le­ague.

Ud­over Pi­er­re Emi­le- Højb­jerg var og­så Jan­nik Vestergaard i ak­tion i sid­ste run­de, da han fi k fuld tid hos Wer­der Bre­men, der måt­te se sig be­sej­ret 3- 2 ude mod Borus­sia Dort­mund. Beg­ge klub­ber slut­te­de li­ge uden for de eu­ro­pæ­i­ske plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.