Guld­dren­gen gå

Som 19- årig var han re­dak­tør på et magasin, som 24- årig skrev han en best­sel­ler, og som 31- årig står han nu med le­den­de po­ster i en dansk mester­klub og en stor­sat­sen­de en­gelsk London- klub. Her for­tæl­ler Ras­mus An­ker­sen og folk om­kring ham hi­sto­ri­en om

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SIN EGEN HER­RE Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Da Ras­mus An­ker­sen var ot­te år, ud­gav han sin før­ste avis. Den blev ud­gi­vet på vil­la­vej­en i Tjør­ring på Her­ning- eg­nen, hvor han bo­e­de med si­ne to brød­re og læ­rer­for­æl­dre. Knæg­ten Ras­mus vil­le ska­be no­get, frem­vi­se et pro­dukt. Så­dan var det den­gang, og så­dan er det nu.

Som 19- årig blev han re­dak­tør på et magasin, og fem år se­ne­re bra­ge­de han igen­nem som for­fat­ter af bo­gen ’ En vin­ders DNA’. Et ind­gå­en­de stu­die af, hvad der ska­ber suc­ces for sport­s­folk. Ras­mus An­ker­sen var for al­vor på det dan­ske land­kort.

I dag – som 31- årig – er han be­sty­rel­ses­for­mand hos de fortjen­te me­stre FC Midtjyl­land, nyud­nævnt sport­s­di­rek­tør i den stor­sat­sen­de en­gel­ske klub Brent­ford og per­so­ni­fi ce­rin­gen af en re­vo­lu­tio­ne­ren­de må­de at dri­ve fod­bold­klub på, som sto­re de­le af Eu­ro­pa al­le­re­de har la­det sig fa­sci­ne­re af.

For Ras­mus An­ker­sen hand­ler li­vet om at ska­be no­get nyt. At gå de ve­je, som in­gen an­dre før er gå­et. Og me­to­der­ne er ut­ra­di­tio­nel­le.

In­spi­re­ret af tryl­le­kunst­ne­re

» Jeg prø­ver at fi nde in­spira­tion in­den for an­dre fel­ter, end det jeg be­skæft iger mig med. For ny­lig tog jeg fak­tisk på en kon­fe­ren­ce for tryl­le­kunst­ne­re i London, for­di jeg vil­le prø­ve at for­stå, hvor­dan de sy­ste­ma­tisk afl eder de­res pu­bli­kums op­mærk­som­hed. Jeg tror, at vi kan bru­ge nog­le af prin­cip­per­ne bag de tek­nik­ker i for­hold til at de­sig­ne død­bol­de i Brent­ford og FCM, hvor det jo og­så hand­ler om at få mod­stan­de­ren til at tro på, at der sker no­get an­det, end hvad der så rent fak­tisk gør, « for­tæl­ler FCM- for­man­den, der be­teg­ner sig selv som rast­løs og utå­l­mo­dig prak­ti­ker - på godt og ondt.

» Det er nok der­for, at den stør­ste ud­dan­nel­se, jeg kan pra­le med, er at ha­ve be­stå­et min 3. g- ek­sa­men på Her­ning Gym­na­si­um i 2002. «

På cv’et står for­u­den et suc­ces­fuldt for­fat­ter­skab, hvor fæl­lesnæv­ne­ren er ska­bel­sen af ’ vin­de­re’, en UE­FA- cer­ti­fi - ce­ret træ­n­er­li­cens og en for­tid som spil­ler i FC Midtjyl­land. i ver­den. Ras­mus kan ik­ke se nog­le græn­ser for, hvad han vil op­nå, og det er vel dy­best set det, der gør ham så suc­ces­fuld, « si­ger Jonas Dal, der fak­tisk var træ­ner for spil­le­ren Ras­mus An­ker­sen, in­den knæska­den ko­ste­de ham kar­ri­e­ren.

» Al­le­re­de der kun­ne jeg mær­ke, at det ik­ke var en helt al­min­de­lig spil­ler, der li­ge var ryk­ket op fra yng­lin­ge­hol­det. Det var en spil­ler, der hav­de mod på me­re. Han hav­de ik­ke et guds­benå­det fod­bold­ta­lent, men han hav­de no­get mel­lem ører­ne, som gjor­de, at man som træ­ner skul­le væ­re ek­stra skarp. Man kun­ne ik­ke ba­re fy­re fl os­k­ler af. Der skul­le væ­re no­get ind­hold i det, man sag­de. På den må­de kun­ne jeg godt mær­ke, at Ras­mus bød mig op til dans. Her var en spil­ler, der vil­le væ­re med til at fl yt­te no­get, « for­tæl­ler Ho­bro- træ­ne­ren, der og­så hav­de fl ere ud­lands­tu­re med Ras­mus An­ker­sen til ung­doms­stæv­ner.

Og­så der hav­de hans no­get yn­gre kol­le­ga gang i pro­jek­ter. På da­væ­ren­de tids­punkt var han ved at læg­ge sid­ste hånd på en bog.

Sam­ta­le med Ti­gers far

» Han rin­ge­de rundt og tal­te vist blandt an­dre med Ti­ger Woods’ far, « erin­drer Jonas Dal, der den­gang lod sig in­spi­re­re af Ras­mus An­ker­sens sto­re fo­kus på at vi­su­a­li­se­re suc­ces. In­den kam­pe­ne op­le­ve­de han den un­ge An­ker­sen stå og ta­le en kamp igen­nem for­an si­ne spil­le­re ledsa­get af dæm­pet bag­grunds­mu­sik. En mo­no­log om, hvor­dan man skul­le fo­re­stil­le sig du­el­ler­ne og sin egen suc­ces på ba­nen.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.