’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jens Chri­sti­an Han­sen, Ber­ling­s­ke Bu­si­ness

Ud fra et er­hvervs­mæs­sigt syns­punkt er han et to­talt ube­skre­vet blad. Der er in­gen tvivl om, at han er en god kom­mu­ni­ka­tør

et sær­ligt dri­ve. En vur­de­ring, som Ras­mus An­ker­sen sag­tens kan gen­ken­de.

» Det tror jeg da er me­get rig­tigt. Når no­gen spør­ger mig, hvad en god træ­ner er, ple­jer jeg at si­ge, at de bed­ste træ­ne­re er fru­stre­re­de eks­spil­le­re med ufor­lø­ste am­bi­tio­ner. Se på Mo­un­rin­ho, Wen­ger – selv vo­res egen Glen Rid­ders­holm i FCM har jo al­drig selv spil­let, men er ble­vet en frem­ra­gen­de træ­ner. Når en dør, du rig­tigt ger­ne vil gå igen­nem, luk­ker for næ­sen af dig, så åb­ner der sig nog­le nye dø­re, og så ka­na­li­se­rer man sit dri­ve over i det. « , for­kla­rer An­ker­sen.

Vej­en til for­mand­spo­sten i FC Midtjyl­land gik via di­rek­tør Claus Ste­in­le­in, som og­så var man­den, der gav den ba­re 22- åri­ge Ras­mus An­ker­sen chan­cen som U19- træ­ner. Da ve­je­ne den­gang skil­tes, var det med aft alen om, at de på et tids­punkt sam­men vil­le ska­be no­get helt spe­ci­elt i fod­bold­ver­de­nen. Rig­man­den Mat­t­hew Ben­ham blev det nød­ven­di­ge bin­de­led, som ud af det blå red­de­de FC Midtjyl­land og skaff ede Ras­mus An­ker­sen en post, som fi k øjen­bry­ne­ne til at løft e sig i omver­de­nen. For hvor­dan kan en ung mand uden le­de­rer­fa­ring på det ni­veau be­sæt­te en for­mand­spost i så stor en klub, der har kæm­pet med sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer?

» Ud fra et er­hvervs­mæs­sigt syns­punkt er han et to­talt ube­skre­vet blad. Der er in­gen tvivl om, at han er en god kom­mu­ni­ka­tør, man han kom­mer ik­ke med no­gen vi­den om, hvor­dan man er­hvervs­mæs­sigt ar­bej­der som be­sty­rel­ses­for­mand. « , si­ger Jens Chri­sti­an Han­sen, er­hvervskom­men­ta­tor på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

» Men det, man skal hu­ske, er, at der er for­skel på at væ­re be­sty­rel­ses­for­mand i en stor børsno­te­ret virk­som­hed og en virk­som­hed som FC Midtjyl­land, hvor du har én ho­ve­d­ak­tio­nær ( Og fra som­mer træk­ker FC Midtjyl­land sig fra bør­sen, red.). Der er be­sty­rel­ses­for­man­dens rol­le me­re kom­mu­ni­ke­ren­de, mens mag­ten og stra­te­gi­en lig­ger hos ho­ve­d­e­je­ren. Jeg si­ger ik­ke, at Ras­mus An­ker­sen er sat ind som en py­n­te­duk­ke, men det er alt­så en be­græn­set magt, han har. De en­de­li­ge be­slut­nin­ger lig­ger hos eje­ren, « si­ger Jens Chri­sti­an Han­sen.

Py­n­te­duk­ke el­ler ej, 31- åri­ge Ras­mus An­ker­sen med det lan­ge blon­de hår sat op i en he­ste­ha­le har ta­get en gen­vej til top­pen af fod­bol­din­du­stri­en. Hur­ti­ge­re end han og­så selv hav­de for­ud­set. Han un­der­stre­ger dog, at æren for DM- tit­len først og frem­mest skal gå til de aka­de­mi­træ­ne­re, der har knok­let i 10 år for at ud­vik­le de spil­le­re, der har væ­ret af­gø­ren­de for tri­um­fen.

Ras­mus An­ker­sen ( næ­sten skjult og på hug) ta­ler med Mat­t­hew Ben­ham, da det for et år si­den blev of­fent­lig­gjort, at den en­gel­ske rig­mand og ejer af fod­bold­klub­ben Brent­ford hav­de valgt at in­ve­ste­re i FC Midtjyl­land – på Ras­mus An­ker­sens op­for­dring. Fo­to: Astrid Dalum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.