Guld­dren­gen går si­ne eg­ne ve­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

( Fort­sat fra si­de 4- 5)

Jonas Dal var den­gang ik­ke i tvivl. Ras­mus An­ker­sen hav­de et sær­ligt dri­ve, der vil­le brin­ge ham langt. Men ik­ke nød­ven­dig­vis i fod­bold­ver­de­nen.

Selv luft er ho­ved­per­so­nen da og­så mu­lig­he­den for en frem­tid i en an­den ret­ning. Det til­ba­ge­ven­den­de te­ma er mo­ti­va­tio­nen for at ska­be no­get.

In­gen kar­ri­e­re­plan

» Jeg har in­gen kar­ri­e­re­plan. Jeg er ik­ke 100 pro­cent sik­ker på, at jeg og­så er i fod­bold om 10 år. Det er ik­ke så­dan, at jeg tæn­ker, at jeg skal bru­ge FCM el­ler Brent­ford til et stør­re job i fod­bol­dens ver­den. Jeg sy­nes ba­re, det er vir­ke­lig spæn­den­de at væ­re med til at ud­for­dre det ek­si­ste­ren­de og prø­ve at ska­be no­get unikt, der ven­der fod­bol­din­du­stri­en på ho­ve­d­et. Det er det, vi for­sø­ger i klub­ber­ne, og det er me­re end no­get an­det det, der til­ta­ler mig ved pro­jek­tet i Brent­ford og FCM, « ly­der det fra Ras­mus An­ker­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.