Der er sta­dig spæn­ding

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Claus Fi­sker

ME­GET ER AF­GJORT i Su­per­liga­en: FC Midtjyl­land er me­ster, og Sil­ke­borg er ryk­ket ud. FC Kø­ben­havn og Brønd­by skal snub­le over­or­dent­lig me­get for ik­ke at hen­te sølv og bron­ze, hvil­ket eft er­la­der os med den sid­ste nedryk­nings­plads og bil­let­ten til eu­ro­pæ­isk fod­bold via fj er­de­plad­sen som de sid­ste spæn­dings­e­le­men­ter. Her sy­nes jeg til gen­gæld og­så, der er no­get at kom­me eft er.

I bun­den er FC Vestsjæl­land i øje­blik­ket fem po­int eft er Es­b­jerg, der er pla­ce­ret li­ge over nedryk­nings­stre­gen eft er det uin­spi­re­re­de 2- 3- ne­der­lag til Søn­derjy­ske tors­dag aft en. Det er selv­føl­ge­lig en del, når der er ni po­int at spil­le om - og FC Vestsjæl­land har en dår­li­ge­re målsco­re. Jeg fi nder det ba­re in­ter­es­sant, at FCV i øje­blik­ket har mo­men­tum og fi k et ek­stra po­int i for­hold til den ud­reg­ning, jeg tid­li­ge­re har la­vet, hvor min slut­ta­bel hed, at Es­b­jerg og FC Vestsjæl­land end­te med sam­me po­in­tan­tal, men hvor Es­b­jerg be­va­rer sin Su­per­liga­sta­tus på grund af en bed­re må­l­for­skel.

FC Vestsjæl­land har tre kam­pe til­ba­ge: Ude mod Søn­derjy­ske, ude mod Es­b­jerg og hjem­me mod Sil­ke­borg. Es­b­jergs tre sid­ste kam­pe er en ude­kamp mod AaB, hjem­me mod FC Vestsjæl­land og ude mod Brønd­by. JEG KUN­NE GODT fo­re­stil­le mig et sce­na­rie, hvor Es­b­jerg ik­ke får po­int i Aal­borg el­ler i Brønd­by - og at FC Vestsjæl­land får et po­int i Søn­derjy­ske, for­di Søn­derjy­ske der­med er en­de­gyl­digt fre­det, samt tre po­int i den sid­ste hjem­me­kamp mod Sil­ke­borg. Det vil be­ty­de, at den in­ter­ne kamp mel­lem de to nedryk­nings­kan­di­da­ter er alt­af­gø­ren­de for over­le­vel­se.

Det er ik­ke et ure­a­li­stisk reg­ne­styk­ke, for det, Es­b­jerg le­ve­re­de mod Søn­derjy­ske, var frem til Jo­han Absa­lon­sens rø­de kort og ind­skift nin­gen af Mikkel Vestergaard mod­løst og egent­lig og­så håb­løst. Så jeg ser lidt, at Es­b­jerg er fan­get i den rol­le, som AGF hav­de i 2010, hvor man ryk­ke­de ned, selv om for­sprin­get var stort, og man hav­de de ind­byr­des kam­pe mod de an­dre nedryk­nings­kan­di­da­ter, som var sik­ker­he­den, hvis alt an­det kik­se­de. Sa­gen er ba­re, at når alt an­det er kik­set, så har man en ube­ha­ge­lig fø­lel­se af, at alt kan gå galt, og at det umu­li­ge er ved at ske. Og dem, man kon­kur­re­rer mod, kom­mer til gen­gæld bag­fra med moralsk styr­ke, så kam­pe, der på pa­pi­ret vil­le væ­re til at vin­de – som Es­b­jergs mod FC Vestsjæl­land – bli­ver plud­se­lig me­re ufor­ud­si­ge­lig på grund af trup­pens men­tale til­stand.

Det er jo ik­ke, for­di Es­b­jerg- spil­ler­ne ik­ke vil el­ler gi­der. Det er jo po­ten­ti­elt kar­ri­e­re­af­gø­ren­de for en ræk­ke spil­le­re, hvis de ryk­ker ned, så det hand­ler nær­me­re om fryg­ten for at ta­be. At det, der kun­ne gå galt, fak­tisk er på vej til at gå galt. De po­int, man mang­ler, og som vi me­nings­dan­ne­re pe­ger på nok skal kom­me, skal jo hen­tes af spil­le­re, der bli­ver nervø­se, og der­for kom­mer der over­ra­sken­de re­sul­ta­ter for uden­for­stå­en­de. SOM FODBOLDIAGTTAGER SER jeg helst, at Es­b­jerg bli­ver op­pe i Su­per­liga­en. De har me­get fl ot­te ram­mer for fod­bold, og jeg er sik­ker på, at der er pen­ge til at in­ve­ste­re. For­ud­sæt­nin­ger­ne er alt­så til ste­de for at styr­ke det hold, som blev åre­la­det i vin­ter­pau­sen, hvil­ket har ko­stet i for­å­ret. For pen­ge­ne, der kom ind, skal ge­nin­ve­ste­res, og gør man det, så sy­nes jeg vir­ke­lig, det er et in­ter­es­sant hold. FC Vestsjæl­land har en trup, der ik­ke uden vi­de­re skal for­svin­de ud af Su­per­liga­en, men jeg ser ik­ke det sam­me uind­fri­e­de po­ten­ti­a­le i klub­ben som i Es­b­jerg. I DEN ØV­RE del af ta­bel­len hand­ler spæn­din­gen mest om, hvem der ta­ger den sid­ste bil­let til eu­ro­pæ­isk fod­bold, som fj er­de­plad­sen gi­ver. Ran­ders er på fj er­de­plad­sen, men eft er ne­der­la­get til Ho­bro er der kun tre po­int mel­lem de to. Og Ran­ders har i for­å­ret blot hen­tet 14 po­int, mens Ho­bro er no­te­ret for 21. Hvis Ho­bro ry­ger ud i Eu­ro­pa, så er der to ind­gan­ge: at det er im­po­ne­ren­de, el­ler at det er be­skæm­men­de for dansk fod­bold. Når jeg skri­ver be­skæm­men­de, be­ty­der det ik­ke, at man skal afh ol­de sig fra at ha­ve respekt for det ar­bej­de, der er gjort i Ho­bro. Men det er selv­føl­ge­lig be­skæm­men­de, at et hold med så dår­li­ge for­ud­sæt­nin­ger kan over­ha­le kon­kur­ren­ter med mar­kant bed­re for­hold og øko­no­misk styr­ke.

Jeg ple­jer at si­ge til mi­ne spil­le­re, når vi på pa­pi­ret er rin­ge­re end mod­stan­der­ne, at vil­je al­tid slår ta­lent. Når vi på pa­pi­ret er bed­re, si­ger jeg al­tid, at vil­je og ta­lent al­tid vil slå vil­je. I Ho­bro har de væ­ret go­de til det før­ste.

Med ne­der­la­get til Søn­derjy­ske er Es­b­jerg og Erik Fri­berg ( th.) for al­vor ble­vet part i nedryk­nings­kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.