SYV SKAR­PE SKU

Brønd­by­boss Jan Bech Andersen sva­rer her på syv på­stan­de om klub­bens til­stand. Han fast­hol­der blandt an­det, at Brønd­by er op­pe mod klub­ber, hvor gæld ik­ke be­ty der al­ver­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SÅ­DAN LIG­GER LAN­DET Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Med tre run­der til­ba­ge og seks po­int ned til Ran­ders på fj er­de­plad­sen er Brønd­by IF stort set sik­ret bron­ze­me­dal­jer­ne i den­ne sæ­son. Der­med er suc­ceskri­te­ri­et for sæ­so­nen så godt som ind­fri­et, og Brønd­by- be­sty rel­ses­for­mand og ho­ve­d­ak­tio­nær Jan Bech Andersen er til­freds.

Han be­mær­ker, at man fak­tisk har over­gå­et det mål, som man meld­te ud i den sid­ste års­rap­port, hvor en fj er­de­plads vil­le ha­ve væ­ret nok til at ind­fri det øko­no­mi­ske mål, man hav­de for den­ne sæ­son.

» Vi fejrer ik­ke no­get, før det ma­te­ma­tisk er sik­kert. Men det ser godt ud, og bli­ver vi ik­ke num­mer tre nu, fortje­ner vi det hel­ler ik­ke. Vi hav­de bud­get­te­ret med en fj er­de­plads, vi prø­ver at hol­de, hvad vi lover, og så er det jo dej­ligt at væ­re lidt for­an, « si­ger Jan Bech Andersen, som nu ser frem til at skul­le spil­le mod de ny­kå­re­de dan­ske me­stre i mor­gen.

» Jeg vil ger­ne øn­ske FC Midtjyl­land til­lyk­ke med mester­ska­bet og FC Kø­ben­havn med po­ka­len. Og så hå­ber vi el­lers, at FCM sta­dig har lidt tøm­mer­mænd, når vi skal spil­le mod dem. Kam­pen bli­ver en god stres­stest for vo­res hold, « si­ger Jan Bech Andersen, som her sva­rer på syv pro­vo­ke­ren­de på­stan­de om til­stan­den i Brønd­by IF.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Be­sty­rel­ses­for­mand og ho­ve­d­ak­tio­nær i Brønd­by, Jan Bech Andersen, for­ven­ter mindst bron­ze­me­dal­jer igen til næ­ste år. Fotomontage. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.