Sus med rundt A er for Alonso B er for But­ton C er for co­ach D er for Den­nis E er for ef­ter­navn

BT ra­cer gen­nem al­fa­be­tet fra A til Z med Ke­vin Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ( Fer­nan­do, McLa­ren­team­kam­me­rat) » Ve­lover­ve­jet, hur­tig og in­tel­li­gent. « ( Jen­son, McLa­ren­team­kam­me­rat) ( Ron, me­de­jer af McLa­ren- tea­met) ( Magnus­sen)

» Man kan næ­sten si­ge det sam­me som om Alonso. På man­ge må­der er Jen­son og Fer­nan­do me­get ens. Jeg ken­der Jen­son bed­re end Fer­nan­do, og jeg vil si­ge, at han nok er den mest ve­lover­ve­je­de af de to. Og på sam­me tid min­dre in­stink­tiv end Fer­nan­do. « » Jeg har jo Ar­ne Ni­els­son ( tid­li­ge­re 10- dob­belt ver­dens­me­ster og OL- sølvvin­der i ka­no, red.) og så­dan set og­så B. S. Chri­sti­an­sen ( tid­li­ge­re eli­te­sol­dat i jæ­ger­kor­p­set, red.), men jeg ved ik­ke, om man kan si­ge, at de er de­ci­de­re­de co­a­ches for mig. Det er to folk, jeg snak­ker me­get med, men de har det ik­ke som job at væ­re co­ach for mig. De er rig­tig hjælp­som­me og dyg­ti­ge. « » Han er magt­fuld og en mand, der ta­ger de mu­lig­he­der, der by­der sig - en op­portu­nist. Og jeg fø­ler og­så, at det er en mand, der står på min si­de. El­lers er det svært at si­ge me­get me­re om Ron – han er jo lidt af en le­gen­de. «

SØN­DAG 24. MAJ 2015 » Det har hjul­pet mig i man­ge sam­men­hæn­ge at hed­de Magnus­sen. Men det har og­så be­ty­det, at der blev stil­let krav og for­vent­nin­ger til mig. På grund af mit ef­ter­navn blev der me­get tid­ligt lagt mær­ke til mig. At hed­de Magnus­sen har sat gang i en mas­se ting og de­fi­ni­tivt væ­ret en hjælp. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.