Ec­c­le­sto­ne vs. Ves­ta­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SELV IK­KE MO­NA­COS gla­mourø­se om­gi­vel­ser kan skju­le, at For­mel 1 er i kri­se. Som jeg tid­li­ge­re har skre­vet på den­ne plads, er fel­tet ved at knæk­ke midt over – med en halv­del af sto­re, ri­ge team, der he­le ti­den skru­er bud­get­ter­ne i vej­ret. Og en halv­del af min­dre uafh æn­gi­ge team, der kø­rer på kanten af kon­kurs.

Ind­til sid­ste uge har der trods alt væ­ret en vis form for so­li­da­ri­tet blandt al­le team. De sto­re team har vir­ket lyd­hø­re over for de smås krav om et bud­get­loft . De små team har tap­pert kæm­pet vi­de­re, og selv­om For­ce In­dia, Sau­ber, Lo­tus og Ma­nor re­elt er chan­ce­lø­se i kam­pen med fa­briks­hol­de­ne, har de ud­fyldt fel­tet godt.

Men i sid­ste uge opgav For­mel 1s så­kald­te ’ Stra­te­gy Group’ ide­en om et bud­get­loft .

Al­le de sto­re team er med i grup­pen, hvor For­ce In­dia er det ene­ste uafh æn­gi­ge team. OG NET­OP SAM­MEN­SÆT­NIN­GEN af ’ Stra­te­gy Group’, og he­le den må­de spor­tens ind­tæg­ter for­de­les på, kan vi­se sig at bli­ve de små teams sid­ste red­nings­plan­ke.

Der er nem­lig dem, der me­ner, at he­le or­ga­ni­sa­tio­nen af For­mel 1 stri­der mod EUs reg­ler om fri kon­kur­ren­ce. Det er for ek­sem­pel be­mær­kel­ses­vær­digt, at de ri­ge team kan dik­te­re reg­ler­ne og sam­ti­dig ta­ge stør­ste­delen af spor­tens ind­tæg­ter.

Den en­gel­ske EU- par­la­men­ta­ri­ker An­ne­lie­se Dod­ds - fra den valg­kreds hvor Ca­ter­ham- tea­met, der gik kon­kurs eft er 2014- sæ­so­nen, hav­de ho­ved­kvar­ter - bad al­le­re­de for fl ere må­ne­der si­den EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær, Mar­gret­he Ves­ta­ger, om at un­der­sø­ge For­mel 1. Den dan­ske kom­mis­særs em­beds­mænd har kig­get på sa­gen og iføl­ge The Ti­mes blandt an­det talt med re­præ­sen­tan­ter fra Sau­ber, For­ce In­dia og Lo­tus. IND­TIL NU HAR in­gen i For­mel 1 for al­vor øn­sket EUs ind­blan­ding. Chan­cen for, at man trods alt kun­ne bli­ve eni­ge om et bud­get­loft , og ri­si­ko­en for hvil­ke ske­let­ter, der kun­ne ras­le frem af spor­tens ska­be, var for stor til, at de små team di­rek­te kræ­ve­de, at Ves­ta­ger kom på ba­nen.

Men nu, hvor alt håb om et bud­get­loft sy­nes ude og de små team der­for kø­rer mod den øko­no­mi­ske af­grund med 300 km/ t, er der ta­le om en ny si­tu­a­tion. Nu lig­ner en EU- un­der­sø­gel­se, der mun­der ud i en ny magt- og ind­tægts- for­de­ling, me­re og me­re de små teams ene­ste håb om over­le­vel­se.

EU vil næp­pe af­slø­re no­get de­ci­de­ret ulov­ligt i For­mel 1. Men en grun­dig un­der­sø­gel­se vil på den an­den si­de hel­ler ik­ke øge For­mel 1s tro­vær­dig­hed over for de sto­re sponso­rer og bil­fa­brik­ker, spor­ten er så afh æn­gig af. Og den vil ta­ge tid og fo­kus fra spor­tens magt­ha­ve­re i en tid, hvor spor­ten i for­vej­en er i kri­se med fal­den­de tv- og til­sku­er­tal.

Der­for kan ale­ne trus­len om en EU- un­der­sø­gel­se bli­ve et eff ek­tivt vå­ben i hæn­der­ne på de små team i kam­pen om For­mel 1s frem­tid. Og hvis un­der­sø­gel­sen vir­ke­lig bli­ver en re­a­li­tet, kan For­mel 1- boss Ber­nie Ec­c­le­sto­ne få sin hidtil skar­pe­ste mod­stan­der i EU- kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.