Om Ke­vin S er for sik­ker­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ( i For­mel 1)

SØN­DAG 24. MAJ 2015 » Sik­ker­hed er vig­tigt. Men man må ba­re se i øj­ne­ne, at jo me­re sik­kert det bli­ver, jo me­re ke­de­ligt bli­ver det og­så. I hvert fald for kø­rer­ne, og må­ske og­så for den al­min­de­li­ge in­ter­es­se for For­mel 1. Der er jo en grund til, at det er så fedt at kø­re her i Mo­na­co ( hvor au­tovær­net står klos op ad ba­nen, red.). Der er jo en grund til, at kø­rer­ne si­ger, at det var fe­de­re at kø­re For­mel 1 for 15 år si­den. De si­ger ik­ke di­rek­te, at det er, for­di det var me­re usik­kert den gang - men det gik hur­ti­ge­re og var me­re spæn­den­de. Og me­re kon­se­kvent. Vi men­ne­sker el­sker at ta­ge ri­si­ci - at sæt­te pen­ge på en fod­bold­kamp, hop­pe bun­gyjump, sprin­ge ud med faldskærm. Vi kan godt li­de dét der med adre­na­lin. Og jo tæt­te­re på græn­sen det er, jo fe­de­re er det. Så det kan godt bli­ve FOR sik­kert, men omvendt er det og­så det vær­ste, når man op­le­ver no­gen kom­me til ska­de i ens sport. Så får man lyst til at stop­pe og spør­ger sig selv om, hvad f… det egent­lig er, man har gang i. Da Ju­les ( Bi­an­chi, For­mel 1- kø­rer for Marus­sia, der ot­te må­ne­der ef­ter en ulyk­ke i Ja­pans Grand Prix sta­dig lig­ger i ko­ma, red.) kom til ska­de, syn­tes man, det er lat­ter­ligt, at vi over­ho­ve­det gør det her. Men der er to si­der af det, og det er svært. Det er nok et spørgs­mål, man ik­ke skal stil­le en ra­cer­kø­rer … «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.