Z er for zo­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Et men­talt sted, hvor alt an­det er luk­ket ude, og det kun dre­jer sig om at kø­re hur­tigt. Et sted man ik­ke er så me­get i den nu­væ­ren­de For­mel 1, for­di der er så me­get, man skal tæn­ke på. Kun i qua­li­fying er man rig­tig i zo­nen, for her fly­ver man nær­mest hen over ba­nen og har to­talt fo­kus på at kø­re så hur­tigt som mu­ligt. Når man kø­rer løb med de nu­væ­ren­de For­mel 1- bi­ler, skal man tæn­ke over så man­ge ting - hvor me­get ben­zin man må bru­ge, hvor me­get man må sli­de dæk­ke­ne, hvil­ken mo­tor- set­ting, man skal be­nyt­te, hvor me­get bat­te­ri­et skal la­de og så vi­de­re. Der er tu­sind ting, man skal tæn­ke på, og det gør, at man ik­ke er så me­get i zo­nen. Jeg hå­ber, at et nyt For­mel 1- reg­le­ment vil gø­re det mu­ligt at væ­re me­re på græn­sen he­le ti­den. Og der­med me­re i zo­nen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.