W er for Woking

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

( by ved London, hvor McLa­ren har ho­ved­kvar­ter og Ke­vin bor) » Her bor jeg - og har lært at le­ve med det. Det er ik­ke sær­lig ekso­tisk, men i og for sig et ok sted. Der er, hvad man skal bru­ge, og McLa­ren lig­ger li­ge om hjør­net. Jeg kun­ne nok godt fin­de et sted at bo i det cen­tra­le London, men det er rart ik­ke at skul­le kø­re sær­ligt langt, når jeg skal be­sø­ge fa­brik­ken. Hvis jeg bo­e­de in­de i by­en, vil­le det ta­ge 25 mi­nut­ter at kom­me til McLa­ren, hvis tra­fik­ken er ok - men det kan og­så ta­ge to ti­mer. Så jeg har det godt nok med at bo i Woking og ik­ke in­de i det cen­tra­le London. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.