Fuldt hus for FC Mi

FCM vandt kne­bent DM- tit­len og der­med sæ­so­nens fj er­de po­kal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NÆ­STE SÆ­SON

2. DM- FI­NA­LE, KVIN­DER

( Pau­sestil­ling: 11- 10) mest score­de eft er be­hag.

Men FCM, der i hol­læn­de­ren Nycke Groot hav­de kam­pens top­sco­rer med ot­te fuld­træff ere, næg­te­de at gi­ve op.

De fi gh­te­de for­bil­led­ligt, fi k skabt ba­lan­ce i stil­lin­gen ved 15- 15, og kør­te her­fra ru­ti­ne­ret det uaf­gjor­te re­sul­tat i land.

Fi­re på stri­be

Med sej­ren har FC Midtjyl­land i in­de­væ­ren­de sæ­son vun­det al­le de fi re tur­ne­rin­ger, de har stil­let op i.

» Su­per Cup- tit­len er min­dre vig­tig. Til gen­gæld er vi stol­te over, at vi bå­de har vun­det den eu­ro­pæ­i­ske Cup Win­ners Cup, den dan­ske po­kal­tur­ne­ring og nu det dan­ske mester­skab, « si­ger FCM- træ­ner Hel­le Thomsen og til­fø­jer:

» Jeg vil be­teg­ne sæ­so­nen som klub­bens bed­ste no­gen­sin­de. Vi ind­led­te den jo skidt, da vi tid­ligt røg ud af Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen. Men sam­men fi k vi vendt bøt­ten. At det lyk­ke­des, er jeg su­per­stolt over. «

FCM er der­med klar til CLs ind­le­den­de grup­pe­spil.

» Vi har en am­bi­tion om at gø­re det godt i den­ne tur­ne­ring. Sport­s­ligt er ud­for­drin­ger­ne sto­re, og øko­no­misk er der go­de pen­ge at hen­te, « si­ger Hel­le Thomsen, der til eft er­å­ret ik­ke læn­ge­re rå­der over pro­fi ler som Li­ne Jør­gen­sen, Nycke Groot og Ida Alstad.

» Men vi skal nok få et godt hold al­li­ge­vel. Ude­fra har vi jo hen­tet Louise Bur­gaard, Jo­han­na Ahlm, Ana Vo­jcic og Vero­ni­ca Kri­sti­an­sen. Det er al­le spil­le­re, der har mas­ser af in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, « si­ger Thomsen.

BT VUR­DE­RER

hvor­dan det kom­mer til at gå i Da­me­liga­en i næ­ste sæ­son. FCM Hånd­bold

Gan­ske vist ta­ger man eft er den­ne sæ­son af­sked med pro­fi ler som Nycke Groot ( Györ) og Li­ne Jør­gen­sen ( CSM Bucu­re­sti). Men i Louise Bur­gaard ( Vi­borg HK) og Jo­han­na Ahlm ( Team Es­b­jerg) har man fun­det go­de er­stat­nin­ger.

Ran­ders HK

GULD: BTs KOM­MEN­TAR: SØLV: BTs KOM­MEN­TAR:

Ry­an Zing­ler­sen til­træ­der fra næ­ste sæ­sons be­gyn­del­se ch­eft ræ­nerjob­bet i den kronjy­ske klub, der i må­l­vog­te­ren Ce­ci­lie Gre­ve ( HC Oden­se) og ven­stre­hånds­skyt­ten Camilla Dal­by ( Bu­duc­nost) for­stær­kes med spil­le­re på lands­holds­ni­veau. Team Es­b­jerg

Og­så i næ­ste sæ­son kom­mer ve­stjy­der­ne, der for­stær­kes med Säve­hof- duo­en Jen­ny Alm og Fi­lip­pa Idéhn, til at spil­le med om DM- gul­det. Men uden nøg­le­spil­le­ren Jo­han­na Ahlm ( FC Midtjyl­land) er hol­det knapt så stærkt som i den­ne sæ­son.

BRON­ZE: BTs KOM­MEN­TAR:

Ne­der­la­get be­kom na­tur­lig­vis ik­ke ve­stjy­der­ne vel.

» End­nu en­gang ta­ber vi en fi na­le. Nu skal vi ud i Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tion. Det bli­ver ik­ke no­gen nem op­ga­ve. Der er rig­tig man­ge go­de hold med her. Men selv­om vi eft er den­ne sæ­son ta­ger af­sked med blandt an­dre Jo­han­na Ahlm, får vi igen et stærkt hold, « si­ger Team Es­b­jergs sport­s­chef, Thomas Hyl­le.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.