Hol­ten fik bron­ze og trak sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KIK­SET RE­VAN­CHE Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Ef­ter en flot bron­ze­me­dal­je i går for­mid­dag på 1.000 me­ter en­er­ka­jak i Wor­ld Cup’en i Du­is­burg måt­te René Hol­ten Poul­sen san­de, at den syg­dom, han har lidt un­der et par da­ge, for al­vor gjor­de kål på hans ener­gi. I ind­le­den­de he­at på 500 me­ter lå Poul­sen num­mer to ef­ter de før­ste 250 me­ter, men ener­gi­en slap fuld­stæn­dig op, så dan­ske­ren gas­se­de ned og tril­le­de i mål som den sid­ste, og han er der­for ude re­sten af Wor­ld Cup’en i Du­is­burg.

» Jeg har det su­per dår­ligt og er helt dræ­net for ener­gi ef­ter 1.000 me­te­ren i for­mid­dag ( i går, ed.). På det her ni­veau skal man væ­re på top­pen for at vin­de, og da der blev lagt ret hårdt ud kun­ne jeg mær­ke, det var helt skidt, så halvvejs stop­pe­de jeg for ik­ke at for­vær­re syg­dom­men og tril­le­de ba­re i mål. Jeg er skuf­fet over ik­ke at ha­ve ener­gi­en til at ro, men det er ik­ke det værd, når der al­le­re­de næ­ste we­e­kend er Wor­ld Cup på hjem­me­ba­ne i Bags­værd. Jeg af­mel­der mig og­så 5.000 me­ter i mor­gen ef­ter­mid­dag ( i dag, red.), så jeg for­hå­bent­lig når at bli­ve frisk i lø­bet af de næ­ste da­ge, « ly­der det fra René Hol­ten Poul­sen.

Må ik­ke ko­ste VM

» Jeg stil­ler nor­malt op for at væ­re med i top­pen, og jeg måt­te vir­ke­lig træk­ke hårdt på mo­ti­va­tio­nen i mor­ges på 1.000 me­te­ren. Jeg kæm­per med de bed­ste i ver­den og vid­ste, jeg ik­ke kun­ne vin­de, når jeg er syg og har det så skidt. Det kræ­ver fy­sisk over­skud at ha­ve men­talt over­skud, og jeg over­ve­je­de al­le­re­de til mid­dag ef­ter 1.000 me­ter at mel­de fra, men jeg for­søg­te. Det er dog en Wor­ld Cup, det er ik­ke OL, og hvis kon­se­kven­sen kan væ­re, at det ud­vik­ler sig til en se­ri­øs lun­ge­be­tæn­del­se, som det vil ta­ge man­ge uger at kom­me oven­på, og hvis det i sid­ste en­de kan ko­ste VM, så er det jo ik­ke det værd, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.