Chel­sea og al­le de an­dre

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHEL­SEA DO­MI­NE­RER SELVSAGT mit bud på ’ Årets Hold’ i Pre­mi­er Le­ague eft er en sæ­son, hvor Mourin­hos dren­ge var bedst fra start til mål. Al­le­re­de da der var spil­let en halv­leg af den før­ste tur­ne­rings­kamp op­pe i Burn­ley, lig­ne­de Chel­sea kom­men­de en­gel­ske me­stre, og så­dan blev det.

Kan han bli­ve ved med at for­bed­re sig? Hvis ja, så går han en gyl­den frem­tid i mø­de. Stri­be­vis af mat­chvin­der­mål. Holdt som den ene­ste af Chel­seas off en­si­ve spil­le­re højt ni­veau gen­nem he­le sæ­so­nen. Smag og be­hag. Chel­seas Azpi­li­cu­e­ta har væ­ret bed­ste for­svars­ba­ck, men Ber­trand brin­ger langt me­re den an­den vej og har væ­ret et af sym­bo­ler­ne på Sout­hamp­tons fl ot­te sæ­son. Shaw, Gi­bbs og Bai­nes har ik­ke ramt i nær­he­den af bed­ste ni­veau.

Fo­to: EPA, Reu­ters, AFP og Action Ima­ges Det er sik­kert svæ­re­re at sco­re man­ge mål for Tot­ten­ham end for Man­che­ster Ci­ty , men Agüero er ba­re en bed­re spil­ler end Har­ry Ka­ne. Star­te­de og slut­te­de sæ­so­nen fan­ta­stisk. Hav­de nå­et 35 mål uden ska­des­pau­sen ved ju­le­tid og det eft er­føl­gen­de form­dyk. Det sto­re lys­punkt i Li­ver­pools blak­ke­de sæ­son. La­ve­de et par screa­mers af nog­le langskuds­mål og var en af de spil­le­re, om hvem man som kom­men­ta­tor sag­de: ’ Hvis det skal kom­me fra no­gen, skal det væ­re fra Cou­tin­ho...’ Når Ca­hill og Ter­ry går til ro på ho­tel­let aft enen in­den en kamp, står Ma­tic vagt uden for væ­rel­set. In­gen be­skyt­ter sit for­svar bed­re end den un­ge ser­ber, som i Chel­sea ude­luk­ken­de gør det, han er bedst til. At dæk­ke om­rå­der og ero­bre bol­de. Ta­ger et stort an­svar ved si­den af den lang­som­me Mer­tesa­ck­er. Er ble­vet bed­re og bed­re for hver sæ­son i en­gelsk fod­bold og frem­står nu som et re­a­li­stisk bud på den næ­ste sto­re for­svars­chef for The Gun­ners. Han lig­ne­de en for­æl­d­re­løs dreng i sin før­ste sæ­son, men er på al­le må­der vok­set med op­ga­ven si­den. Lou­is van Gaal må ryste ved tan­ken om, hvor Uni­ted hav­de væ­ret uden liga­ens klart bed­ste må­l­mand. Har vel red­det op mod ti po­int til sit hold i sæ­so­nens løb. Der var al­drig no­gen, der for­tal­te Ale­xis, at nye spil­le­re som re­gel skal bru­ge no­get tid til at væn­ne sig til Pre­mi­er Le­ague, for han bra­ge­de igen­nem li­ge med det sam­me. En kon­stant trus­sel med si­ne evi­ge ud­for­drin­ger. Har trods et form­dyk i for­å­ret spil­let en for­mi­da­bel sæ­son med 18 må­l­gi­ven­de afl eve­rin­ger. En sjæl­den kom­bi­na­tion af fl air og fi ght i den sam­me spil­ler. Per­fekt ca­stet til et Mourin­ho- hold. Respekt. Kap­ta­j­nen har spil­let hvert ene­ste se­kund af kam­pe­ne i Pre­mi­er Le­ague og har gi­vet den ene Ma­ster Class eft er den an­den ud i for­svars­spil­lets kunst. Cap­tain, Le­a­der, Le­gend, som de ud­tryk­ker det på Stam­ford Brid­ge. Jeg ple­jer at si­ge, at hvis jeg måt­te væl­ge én mand at ta­ge med i krig, så tog jeg den ser­bi­ske mu­skel­mand. Op­ryd­der i for­sva­ret og al­tid mand for en hånd­fuld scor­in­ger i den an­den en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.