Næ­ste Gle­ne­ra­tion

Suc­ces- træ­ners søn vil og­så til tops

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk

Hvis ik­ke det var må­den, han gik på, var det må­den han tal­te på. Di­a­lek­ten, be­to­nin­gen, tempoet. Hvis ik­ke det var hånd­tryk­kets fast­hed, smilet og blik­ket, var det de ly­se­blå øj­ne. Og hvis hel­ler ik­ke, det var så­dan, man gen­kend­te ham som sin fars søn, var det på nav­net og drøm­men.

Mat­hi­as Rid­ders­holm, 14 år, C- li­cens- træ­ner med drøm­men om en dag at sty­re et Su­per­liga- hold fra si­de­linj­en.

» Selv­føl­ge­lig er der man­ge lig­he­der, og det er fint, at nog­le folk ser mig og tæn­ker på min far. Det ac­cep­te­rer jeg. Jeg skal ba­re kun­ne si­ge til mig selv, at jeg har min egen stil, og hvis folk sy­nes, den lig­ner min fars, så fair nok. Ba­re jeg ved, at jeg er mig selv, « si­ger Mat­hi­as Rid­ders­holm.

Vi mø­des på MCH Are­na og sæt­ter os på ud­skift­nings­bæn­ken til høj­re for spil­lertun­nel­len.

Er det drøm­men at sid­de her med dit eget hold en dag?

» Nej, dér, « sva­rer han og pe­ger med et smil over på hjem­me­hol­dets bænk.

Der sad hans far for­ri­ge søn­dag, da FC Midtjyl­land be­sej­re­de FC Kø­ben­havn og brag­te sig af­gø­ren­de for­an kon­kur­ren­ter­ne i Su­per­liga­en. Glen Rid­ders­holm, 43 år, Pro- li­cen­stræ­ner, chef for FC Midtjyl­land si­den 2011. En­gang med drøm­men om at træ­ne på fuld tid blot en en­kelt dag af sit liv. I dag al­le­re­de tid­li­ge­re ung­domsland­stræ­ner og si­den tors­dag med ti­tel af dansk mester­træ­ner.

» Jeg kan da godt se det char­me­ren­de i hi­sto­ri­en om, at min søn og­så vil gå træ­ner­vej­en. Han lig­ner mig jo helt sinds­sygt me­get på så man­ge om­rå­der, og selv­føl­ge­lig er det en sjov hi­sto­rie. Det, han har op­nå­et al­le­re­de nu, gør, at jeg jo godt kan se nog­le lig­heds­punk­ter i for­hold til det med at gå ef­ter no­get, man bræn­der for. Men når det er sagt, er det vig­tigt for mig, at jeg hol­der mig i bag­grun­den. Han skal ska­be sin egen fi­lo­so­fi, han skal prø­ve tin­ge­ne af selv, og af sam­me grund har jeg end­nu al­drig set ham træ­ne, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Vig­tigt at re­flek­te­re

Mat­hi­as Rid­ders­holm går i 8. klas­se. Han er i vir­ke­lig­he­den halvan­det år for ung til at ta­ge DBUs C- li­cens, der gi­ver pa­pir på, at man er ud­dan­net ung­dom­stræ­ner, men han kom tid­ligt i gang og fik sin dis­pen­sa­tion.

» Al­le­re­de da jeg var 13 år, hav­de jeg haft al­le mu­li­ge ska­der, hav­de bræk­ket hån­den to gan­ge med ope­ra­tion og det he­le og var så ude og kig­ge på nog­le træ­nin­ger. Det gik så over i no­get nør­de­ri, og da jeg hav­de væ­ret med på en te­e­na­ge- camp i Stor­vor­de, kun­ne jeg mær­ke, at det var no­get for mig, « for­tæl­ler Mat­hi­as Rid­ders­holm.

I dag er han as­si­stent for U11hol­det i Ikast fS, ana­ly­se­rer hol­dets træ­nin­ger og kam­pe på sin sko­lecom­pu­ter og står selv for træ­nin­gen ons­dag og del­vist for den fre­dag.

» Det er bå­de, når jeg står ude på træ­nings­ba­nen, og når jeg sid­der der­hjem­me el­ler in­de på fars kon­tor og plan­læg­ger træ­nin­gen, at jeg mær­ker, det er det rig­ti­ge. Det er en god for­nem­mel­se i ma­ven af at kun­ne flyt­te no­gen, « si­ger Mat­hi­as.

I sid­ste uge var han og hans far i Par­ken for at se po­kal­fi­na­len ef- ter at ha­ve væ­ret sam­men til Sto­re Træ­ner­dag i Brønd­by, hvor top­pen af den dan­ske træ­ner­pop var sam­let, og da de sam­men kør­te hjem til Her­ning, brug­te de tu­ren på at ta­le om det, de bedst kan li­de.

» Det er et ek­sem­pel på et tids­punkt, hvor vi ta­ler fod­bold. Jeg pa­cer ham ik­ke, og som sagt hol­der jeg mig lidt i bag­grun­den. Men jeg sva­rer, når han spør­ger, og så prø­ver jeg at gi­ve ham kva­li­fi­ce­ret mod­spil. I bi­len på vej hjem fra Kø­ben­havn stil­le­de jeg ham spørgs­mål om, hvor­dan vi skul­le luk­ke be­stem­te FCK- spil­le­re ned og lod ham tæn­ke over det og sva­re. Ik­ke for at te­ste el­ler si­ge, at det var rig­tigt el­ler for­kert, men for at få ham til at re­flek­te­re over det, « for­tæl­ler Glen Rid­ders­holm, der og­så i for­bin­del­se med den­ne ar­ti­kel lod det væ­re op til søn­nen selv at re­flek­te­re over, hvad det in­de­bar at bli­ve in­ter­viewet af et lands­dæk­ken­de me­die.

» Jeg bad ham tæn­ke over kon­se­kven­ser­ne. Det fik han no­get tid til sam­men med sin mor, og hvor hun var me­re i tvivl, var han egent­lig frisk. Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at han er klar over, at alt, hvad man fo­re­ta­ger sig, har nog­le kon­se­kven­ser, og dem har han over­ve­jet. Der vil væ­re no­get op­mærk­som­hed i nog­le da­ge, men så vil det gå lidt i sig selv igen, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Skal ha­ve en Plan B

Hjem­me­vant be­væ­ger Mat­hi­as Rid­ders­holm sig rundt på MCH Are­na, da FC Midtjyl­land be­sej­rer FC Kø­ben­havn. Han ud­de­ler og ta­ger imod kram og hånd­tryk og high fi­ves, og det er, som om han ken­der al­le, og al­le ken­der ham. Det er her, han er vok­set op. Det er hans ver­den og har væ­ret det et helt barn­domsog ung­doms­liv, men der må an­det til. Der skal an­det til.

» Jeg vil væ­re træ­ner, og jeg ved, at det er det, jeg bræn­der for, men jeg skal ha­ve en Plan B. Mi­ne for­æl­dre har for­talt mig, at jeg godt vil­le væ­re sku­e­spil­ler, da jeg var lil­le, men det kan jeg fak­tisk ik­ke selv hu­ske. Jeg er be­gyndt at in­ter­es­se­re mig for psy­ko­lo­gi, så det kan og­så væ­re en mu­lig­hed. Men først skal jeg på en ef­ter­sko­le, der ik­ke har no­get med fod­bold at gø­re. Det har jeg be­slut­tet sam­men med mi­ne for­æl­dre. I min 14-15- åri­ge le­ve­tid har det hand­let om fod­bold, fod­bold og fod­bold, men det er vig­tigt, at jeg mø­der an­dre men­ne­sker og får an­dre ven­ner. Fod­bol­den vil al­li­ge­vel al­tid væ­re der, « si­ger Mat­hi­as Rid­ders­holm.

Men drøm­men er en dag at kom­me til at stå der­ov­re ved hjem­me­hol­dets bænk?

» Drøm­men er at kom­me til ud­lan­det. Jeg har del­mål, som al­le­re­de er ble­vet op­fyldt. Jeg vil­le ud­ta­ge U11-, U12- og U13- ta­lent­hol­de­ne i FCM, og det skal jeg snart. Jeg vil­le med på FCMs Mi­ni Aka­de­mi, og det kom jeg. Mit næ­ste del­mål er at kom­me i top tre ved det uof­fi­ci­el­le U11- dan­marks­mester­skab i Es­b­jerg. På den må­de har jeg fle­re mål. En dag vil jeg væ­re Su­per­liga- træ­ner, og helt ul­ti­ma­tivt vil jeg til ud­lan­det. Det er drøm­men. «

Det er vig­tigt for mig, at jeg hol­der mig i bag­grun­den Han skal ska­be sin egen fi­lo­so­fi, han skal prø­ve tin­ge­ne af selv, og af sam­me grund har jeg end­nu al­drig set ham træ­ne Glen Rid­ders­holm om søn­nen

Mat­hi­as’ træ­ner­ger­ning Jeg har min egen stil, og hvis folk sy­nes, den lig­ner min fars, så fair nok

Mat­hi­as Rid­ders­holm

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.