Hu­ske­ka­ge

Pia Ol­sen Dyhr gi­ver ka­ge, men hun me­ner ik­ke, at fe­mårs da­gen for dag­pen­gere­for­men er no­get at fejre

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

MÆR­KE­DAG

» Nor­malt er jeg ret be­gej­stret for at hol­de fød­sels­dag, men den­ne fød­sels­dag hav­de jeg ger­ne væ­ret for­u­den, « si­ger SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr.

Det er en fem- års fød­sels­dag, der er ta­le om. Fød­sel­a­ren er genop­ret­nings­aft alen.

» Man­dag er det præ­cis fem år si­den, at dag­pen­ge- for­rin­gel­ser­ne blev ved­ta­get. Der­for mar­ke­rer vi da­gen ved at gi­ve en hu­ske­ga­ge til de fem par­ti­le­de­re, som var med til at stem­me loven igen­nem. Som en på­min­del­se om de 54.000, der er fal­det ud si­den da, « si­ger hun.

De fem ’ hel­di­ge’ par­ti­le­de­re er Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF), Mor­ten Øster­gaard ( R), Anders Samuelsen ( LA) og Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K).

Tal fra en an­den pla­net

» 40 nye per­so­ner fal­der ud hver dag. Det er et me­get al­vor­ligt pro­blem. I be­gyn­del­sen snak­ke­de man jo om, at det kun vil­le væ­re 2.0004.000, der faldt ud om året. Men det tal har jo vist sig at hø­re hjem­me på en an­den pla­net.

De fem par­ti­le­de­re skal hu­ske på kon­se­kven­ser­ne af, hvad de har la­vet. Når det gæl­der man­ge an­dre ting i dansk po­li­tik, er man jo tit vil­lig til at se på det igen, når man op­da­ger, at kon­se­kven­ser­ne er helt skæ­ve i for­hold til, hvad man plan­lag­de. «

Sy­nes du, de ting, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har gjort for at ret­te op på det, har vir­ket?

» Det er lap­pe­løs­nin­ger. Vi har selv væ­ret med til at la­ve dem, vi har kæm­pet un­der­vejs, og det er vig­tigt for dem, der er ble­vet hjul­pet. Men det har ik­ke løst dag­pen­ge­pro­ble­met. Det er ik­ke nok at si­ge, det var en bor­ger­lig re­form. Vi bli­ver ved med at kæm­pe vi­de­re. «

Alt for svært

Er det nok for jer at hal­ve­re op­tje­nings­pe­ri­o­den, el­ler skal dag­pen­ge­pe­ri­o­den og­så for­læn­ges?

» Vi sy­nes, man skal kig­ge på genop­tje­nings­kra­vet, og vi vil og­så ger­ne ha­ve dag­pen­ge­pe­ri­o­den for­læn­get til tre år. Men i før­ste om­gang er det vig­tig­ste genop­tje­nings­kra­vet. Der er alt for man­ge, der har alt for svært ved at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge. Man kan ha­ve al­le mu­li­ge vi­karjob, uden at det har kon­se­kven­ser for, at man kan få ret­ten til da­ge­pen­ge til­ba­ge. Man­ge gør en stor ind­sats, og de får in­gen be­løn­ning for det. Der er og­så ste­der i lan­det, hvor det er me­get svært at få et ar­bej­de, især Lol­land og Sydsjæl­land, og dér bli­ver man ek­stra hårdt ramt. Man kan jo hel­ler ik­ke ba­re si­ge til dem, at de skal fl yt­te, hvis de ik­ke kan sæl­ge de­res hus. Re­elt er de stavns­bund­ne, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr.

Læs og­så in­ter­view med Pia Ol­sen Dyhr og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl si­de 12- 13

SFs for­mand har sør­get for ka­ge til fem ’ hel­di­ge’ par­ti­le­de­re: Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF), Mor­ten Øster­gaard ( R), Anders Samuelsen ( LA) og Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K). Fo­to: Pres­se­af­de­lin­gen, SF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.