Tysk pant dur ik­ke

BT - - DEBAT - DÅ­SE­PANT Is­høj YT­RINGS­FRI­HED Is­høj

An­ne Lar­sen

Det er dog for­fær­de­ligt, at trai­ler­fol­ket, der ik­ke gi­der støt­te dan­ske ar­bejds­plad­ser, skal be­ta­le 19 øre me­re i pant, end de kan få til­ba­ge! Vel at mær­ke kun hvis de ik­ke gi­der ta­ge då­ser­ne med til­ba­ge til Tys­kland.

Hvis de lod væ­re med at bræn­de man­ge kro­ner i ben­zin af på at kø­re til Tys­kland for at spa­re lidt på so­da­vand og øl, så kun­ne de jo slip­pe for de 19 øre, som de me­ner ik­ke at få no­get for!

Des­u­den tror jeg ik­ke et øje­blik på, at det vil gi­ve fær­re då­ser i na­tu­ren – de, der eft er­la­der aff ald i na­tu­ren, tæn­ker ik­ke på 6 kro­ner for en six­pa­ck, de er ful­de og li­geg­la­de med den slags små­pen­ge. Na­tur­svi­ne­ri har ik­ke no­get med pen­ge at gø­re, kun med dår­lig op­dra­gel­se.

Tag en tu­dekiks!

Re­gi­na Hil­lerup

Man­dag eft er man­dag må po­li­ti­et bru­ge res­sour­cer på at mands­op­dæk­ke de­mon­stra­tio­ner - hen­holds­vis mod­de­mon­stra­tio­ner i Kø­ben­havn.

Hver gang po­li­ti­et skal bru­ge res­sour­cer på de­mon­stra­tio­ner, ta­ges der res­sour­cer fra an­dre po­li­tiop­ga­ver, her­un­der opkla­ring af ind­brud og tryg­heds­ska­ben­de og bor­ger­næ­re op­ga­ver.

Der bør der­for væ­re en græn­se for, hvor man­ge gan­ge de­mon­stran­ter - hen­holds­vis mod­de­mon­stran­ter kan til­la­de sig at yt­re sig om den sam­me ting.

Man får let den mi­stan­ke, at man­ge de­mon­stran­ter yt­rer sig for yt­rings­fri­he­dens skyld, og ik­ke for­di de re­elt har no­get at yt­re sig om. Det ko­ster statskas­sen pen­ge, hver gang po­li­ti­et skal bru­ges til at mands­op­dæk­ke de­mon­stra­tio­ner.

Der kom­mer snart pant på ty­ske då­se- øl. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.