Ja, uden at væ­re for­myn­de­risk

BT - - DEBAT - DORT­HE BOE DANBJØRG

Fmd., For­æl­dre­nes Lands­for­e­ning

om at fi nde en ba­lan­ce mel­lem at væ­re for­myn­de­risk el­ler de­tailsty­ren­de og så at væ­re vej­le­den­de. Når man sæt­ter sit barn i en dag­in­sti­tu­tion, så går man ind på nog­le fæl­les præ­mis­ser og nog­le over­ord­ne­de ret­nings­linjer, der skal føl­ges. Det kan nog­le må­ske op­fat­te som ind­træn­ge­ne i de­res pri­vats­fæ­re, men jeg sy­nes, det er okay at læ­re bør­ne­ne, at i dag­in­sti­tu­tio­nen har man sun­de mad­pak­ker med. Hvad

DET HAND­LER KLART

man så gør der­hjem­me med fre­dags­slik og den slags, det må for­æl­dre­ne selv om. Alt­så, at der er for­skel på ude og hjem­me.

mad lig­ger al­tid hos for­æl­dre­ne. Og det hand­ler ik­ke om, at pæ­da­go­ger­ne skal op­fø­re sig som et mad­po­li­ti, men når bør­ne­ne er i dag­in­sti­tu­tio­nen, så har pæ­da­go­ger­ne og­så pligt til at ha­ve øje for, om bør­ne­ne tri­ves. Har et barn kun us­un­de mad­va­rer med og ud­vi­ser tegn på mi­striv­sel el­ler over­vægt, så sy­nes jeg ik­ke, at man be­hø­ver at ha­ve be­rø­rings-

AN­SVA­RET FOR BØR­NE­NES

angst. Der skal man snak­ke med for­æl­dre­ne.

for­æl­dre­be­sty­rel­ser­ne, der har væ­ret med til at la­ve kost­prin­cip­per. Hvis folk er ue­ni­ge i de valg, som be­sty­rel­ser­ne træff er, så kan de del­ta­ge i for­æl­dre­de­mo­kra­ti­et og for­sø­ge at præ­ge be­slut­nin­ger­ne. Og så er det vig­tigt for mig at si­ge, at hvis der er et juri­disk pro­blem i at la­ve kost­po­li­tik­ker, så skal be­sty­rel­ser­ne selv­føl­ge­lig stop­pe. Det er fri­vil­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som bru­ger de­res spar­som­me tid, så de skal ik­ke ar­bej­de for­gæ­ves.

DET ER OF­TEST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.