Nej, det ens­ret­ter børn

BT - - DEBAT - SI­MON EMIL AM­MITZBØLL

Med­lem af Fol­ke­tin­get, LA

helt hyste­risk, hvis man vil la­ve ge­ne­rel­le for­bud mod cho­ko­la­depå­læg, yog­hurt el­ler no­get helt tred­je. Der sy­nes jeg, man går langt over græn­sen for, hvad for­æl­dre­ansva­ret er, og hvor det er in­sti­tu­tio­nen, der har an­sva­ret. Det er en mær­ke­lig ens­ret­ning og jeg sy­nes, det er uhyg­ge­lig tid­ligt, at for­myn­der­sta­ten træ­der ind og vil be­stem­me, hvad men­ne­sker skal spi­se. I ste­det for at over­la­de det til bør­ne­nes fa­mi­li­er.

at vug­ge­stu­er, som

DET ER JO

DET ER KLART,

til­by­der et må­l­tid, kan be­stem­me, hvad der bli­ver ser­ve­ret. Men i bør­ne­ha­ver, hvor man ty­pisk har en mad­pak­ke med, så er det alt­så for­æl­dre­ne, der har det an­svar. Er der så nog­le børn, der ser ud til at ha­ve er­næ­rings­pro­ble­mer, så er det klart, at så skal pæ­da­go­ger­ne og per­so­na­let ta­ge det op med for­æl­dre­ne. Jeg me­ner helt be­stemt, at man ik­ke må væ­re så kon­fl ikt­sky i de si­tu­a­tio­ner, hvor der er et re­elt pro­blem med et barns sund­hed, at man i ste­det la­ver reg­ler for al­le for at lø­se pro­ble­met for de få.

SELV­FØL­GE­LIG SKAL MAN

del­ta­ge i et fæl­les­skab i en in­sti­tu­tion, men det be­ty­der ik­ke, at fæl­les­ska­bet skal be­stem­me al­le de­tal­jer i bør­ne­nes liv. Langt de fl este ste­der har det i år­ti­er væ­ret så­dan, at for­æl­dre­ne selv kun­ne træff e be­slut­nin­ger om, hvad de­res børn skul­le ha­ve at spi­se. Og det bli­ver alt­så ik­ke en del af grund­for­ud­sæt­nin­gen for at ind­gå i et fæl­les­skab, at der er nog­le men­ne­sker, der har få­et en fi ks idé. Det er fi nt nok, at de be­slut­nin­ger er ta­get i en for­æl­dre­be­sty­rel­se. Men po­in­ten er, at du er mor el­ler far for di­ne eg­ne børn. Ik­ke for de an­dre børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.