Ja­men, I lo­ve­de da at gø­re no­get

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det er kom­met frem, at Skat be­vidst har ned­pri­o­ri­te­ret sa­ger, hvor fl ere tu­sin­de dan­ske grun­de­je­re har få­et for hø­je grund­vær­di­er og en­ten har be­talt for me­get el­ler må for­ven­te at at skul­le be­ta­le for me­get i ejen­doms­skat. Kun gan­ske få bo­li­ge­je­re har få­et til­ba­ge­be­ta­ling i en sag, der el­lers har ta­get skan­da­lens form. Pin­lig­he­der­ne er be­skre­vet i en re­de­gø­rel­se, Skat har vi­de­re­gi­vet til Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand, og som Po­li­ti­ken har få­et ak­tind­sigt i. ALT­SÅ IN­GEN RE­EL hand­ling på den­ne ad­mi­ni­stra­ti­ve skan­da­le, selv om tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R)- nu­væ­ren­de øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster - i marts 2014 i et skrift ligt svar til Fol­ke­tin­get mar­ke­re­de, at Skat vil­le få bor­ger­nes ejen­doms­skat æn­dret. Øster­gaard gav alt­så et løft e, der har vist sig slet ik­ke at hol­de. SKAT­TE­MI­NI­STER BEN­NY EN­GEL­BRE­CHT ( S), skal nu stå på mål for be­slut­nin­gen, for det er i hans pe­ri­o­de, SR- re­ge­rin­gens løft e har mi­stet sit mo­men­tum. En­gel­bre­cht har dog hur­tigt un­der­stre­get, at der sør­me er sket me­re, end det var til­fæl­det, da Mor­ten Øster­gaard var skat­te­mi­ni­ster. SÅ DÉR STÅR den: To mar­kan­te mi­ni­stre stri­des om de syl­te­de skat­te­kla­ger i hå­bet om, at snavset sæt­ter sig hos den an­den - alt imens bor­ge­re, der drøm­mer om at kun­ne genop­byg­ge til­lid til Skat, med ret­te kan fø­le sig svig­tet. På trap­per­ne til fol­ke­tings­val­get er det­te en ta­ber­sag ik­ke kun for de to mi­ni­stre, men for he­le SR- re­ge­rin­gen. Det er en tem­me­lig slat­ten op­po­si­tion, der ik­ke kan se ener­gi­en i at un­der­stre­ge, at den­ne SR- re­ge­ring helt kon­kret er lø­bet fra et løft e. Og det er en li­ge så slat­ten op­po­si­tion, der ik­ke straks vil spør­ge, hvor­når Ben­ny En­gel­bre­cht mon blev klar over, at skat­te­kla­ger­ne var ble­vet syl­tet. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.