DEN LÆNG­STE VALG­KAMP ’’

Stra­te­gi­en for et af­gø­ren­de em­ne ved det­te valg, nem­lig øko­no­mi­en, blev lagt før sid­ste valg

BT - - DEBAT -

Valg­kam­pen har væ­ret i gang i lang tid. Nog­le vil si­ge, at den blev skudt i gang eft er stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le. Nog­le vil si­ge, at det var eft er på­ske. Men man kan fak­tisk godt ar­gu­men­te­re for, at valg­kam­pen for­ud for det­te valg be­gynd­te før sid­ste valg.

Da re­ge­rin­gen Lars Løk­ke Ras­mus­sen var dem, der tal­te på knap­per om, hvor­vidt man skul­le ud­skri­ve fol­ke­tings­valg før el­ler eft er som­mer­fe­ri­en i 2011, var de før­ste stra­te­gi­ske spor al­le­re­de lagt ud for valg­kam­pen i 2015. I VK- lej­ren vid­ste man godt, at det var mu­ligt at vin­de fol­ke­tings­val­get, men det vil­le bli­ve svært. Der­for ar­bej­de­de man læn­ge før val­get i 2011 på at brin­ge So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i en si­tu­a­tion, hvor de vil­le ta­be - en­ten på den kor­te ba­ne ( alt­så val­get i 2011) el­ler på den lan­ge ba­ne ( alt­så val­get i 2015). Om det lyk­kes, ved vi se­ne­st 15. sep­tem­ber. OP TIL VAL­GET i 2011 var man i VKlej­ren fl y for­ban­de­de over, at S/ SF ik­ke vil­le bli­ve kon­kre­te an­gå­en­de de­res po­li­tik. Fuld­stæn­digt li­ge­som det om­vend­te nu er til­fæl­det. I sid­ste en­de lyk­ke­des det dog de bor­ger­li­ge at fremtvin­ge en sam­let øko­no­misk plan fra S/ SF, den vi nu om­ta­ler som 12- mi­nut­ters pla­nen. Sam­ti­dig gjor­de man alt for at for­tæl­le den dy­stre hi­sto­rie om dansk øko­no­mi. Hvis S/ SF vandt val­get, måt­te de ik­ke kun­ne la­ve et ’ kas­se­eft er­syn’ og gem­me sig bag en på­stand om, at øko­no­mi­en hav­de vist sig at væ­re vær­re end først an­ta­get, og der­for vil­le man ik­ke kun­ne le­ve­re på si­ne løft er. Den kat­t­e­lem måt­te ik­ke ek­si­ste­re. Men S fandt den al­li­ge­vel - den blev dog al­drig sær­lig eff ek­tiv for re­ge­rin­gen. RE­GE­RIN­GEN BLEV SOM be­kendt bun­det af den øko­no­mi­ske po­li­tik , som De Ra­di­ka­le hav­de aft alt med VK- re­ge­rin­gen, som den i be­gyn­del­sen gjor­de til sin egen, men se­ne­re for­tal­te man i ste­det med stør­re ef­ter­tryk, at det var af nød­ven­dig­hed - se­ne­re for­di man var en min­dre­tals­re­ge­ring. Og der­med var den al­vor­lig­ste på­stand om løft ebrud en re­a­li­tet. De eft er­føl­gen­de ’ løft ebrud’ blev blot gla­sur på ka­gen. Den stra­te­gi fra VK skal nu stå sin en­de­li­ge prø­ve.

På den an­den si­de af den po­li­ti­ske mid­te er det ik­ke læn­ge­re ak­sen S/ SF, der skal for­sva­re sig mod be­skyld­nin­ger­ne om løft ebrud. Det er SR, som har et klart me­re gnid­nings­løst sam­ar­bej­de, og som si­den Jel­ved/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.