UD­LÆN­DIN­GE SPL

Af­stem­nin­ger i Fol­ke­tin­get af­slø­rer stor ue­nig­hed om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Øko­no­mi­ske krav for at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring lem­pes.

UD­LÆN­DIN­GEPO­LI­TIK

En stram ud­læn­din­gepo­li­tik er en af blå bloks helt sto­re mær­kesa­ger, men her kort før val­get af­slø­rer af­stem­nin­ger i Fol­ke­tin­get sto­re ue­nig­he­der hos de blå par­ti­er på det vig­ti­ge om­rå­de.

Især Li­be­ral Al­li­an­ce ( LA), som li­ge nu har med­vind i me­nings­må­lin­ger­ne, har stemt for fl ere af re­ge­rin­gens lem­pel­ser på ud­læn­din­ge­om­rå­det, og der­med og­så imod en stor del af de stram­nin­ger, som den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring la­ve­de sam­men med Dansk Fol­ke­par­ti.

Det vi­ser en gen­nem­gang, BT har fo­re­ta­get af af­stem­nin­ger i fol­ke­tings­sa­len.

Det ska­ber be­kym­ring hos Dansk Fol­ke­par­ti ( DF), som for­ud­ser et be­svær­ligt ar­bej­de om at bli­ve eni­ge om en stram­me­re kurs på ud­læn­din­ge­om­rå­det, hvis blå blok kom­mer til mag­ten. LA står nem­lig eft er en stri­be go­de me­nings­må­lin­ger til at få af­gø­ren­de ind­fl ydel­se i en even­tu­el blå re­ge­ring.

Langt fra ord til hand­ling

» Der er langt fra det, LA si­ger, og den må­de de stem­mer på i fol­ke­tings­sa­len. Det vil helt klart bli­ve svæ­re­re at be­græn­se fl ygt­nin­ge­strøm­me­ne og den ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dring, hvis LA in­si­ste­rer på at fort­sæt­te den kurs, de har lagt un­der den rø­de re­ge­ring. Så det er klart be­kym­ren­de, hvor­dan LA vil age­re i et må­ske kom­men­de blåt fl er­tal, « si­ger Martin Hen­rik­sen, ud­læn­din­ge­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti.

Ud­læn­din­gepo­li­tik­ken har i føl­ge po­li­tisk kom­men­ta­tor på BT, Søs Ma­rie Serup væ­ret med til at af­gø­re man­ge valg. Der­for er det og­så alt­af­gø­ren­de, at de blå par­ti­er står sam­men på net­op det om­rå­de.

Far­ligt

» Det er et spørgs­mål, som op­ta­ger væl­ger­ne me­get. Så al utakt på det felt er far­ligt. Især i en valg­kamp, « for­kla­rer Serup, der dog tror, at de blå par­ti­er i sid­ste en­de vil fi nde ud af at sam­ar­bej­de. stram­nin­ger fra Dansk Fol­ke­par­ti til­sy­ne­la­den­de har væ­ret for stærk kost for de øv­ri­ge par­ti­er.

Par­ti­et fi k bl. a. ik­ke op­bak­ning til et for­slag fra sid­ste år om at få po­int­sy­ste­met ge­nind­ført. LA stem­te imod, mens De Kon­ser­va­ti­ve og Ven­stre stem­te hver­ken el­ler.

Iføl­ge Ven­stre hæn­ger par­tiets mang­len­de op­bak­ning sam­men med, at par­ti­et på det tids­punkt var på vej med et in­te­gra­tions­ud­spil, hvor det lan­ce­re­de en ny ud­ga­ve af po­int­sy­ste­met.

» Vi sad og ar­bej­de­de på vo­res eget for­slag på det tids­punkt, og så sy­nes vi, at det er det mest rig­ti­ge at af­ven­te det, « for­kla­rer Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer, In­ger Støj­berg til BT.

De Kon­ser­va­ti­ve har tid­li­ge­re væ­ret ud­råbt væ­ret ud­råbt som et bal­la­de­barn, der kun­ne ska­be splid om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken i blå blok.

Det skyl­des næp­pe de kon­kre­te af­stem­nin­ger i Fol­ke­tin­get, men i ste­det at den nu af­gå­e­de for­mand Lars Bar­fo­ed ved sid­ste valg fl ir­te­de med De Ra­di­ka­le og fl ere gan­ge si­den har ud­talt, at det var slut med stram­nin­ger på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken.

I et in­ter­view med Ber­ling­s­ke i au­gust 2013 sag­de han, at par­ti­et ik­ke læg­ger ’ stem­mer til at stram­me ud­læn­din­gepo­li­tik­ken’; ik­ke en­gang i byt­te for kon­ser­va­ti­ve mær­kesa­ger.

K ik­ke DF- for­skræk­ket

I dag si­ger De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do om et sam­ar­bej­de med Dansk Fol­ke­par­ti på ud­læn­din­ge­om­rå­det.

» Vi er sik­kert eni­ge om no­get, og så kom­mer det nok an på, hvor­dan for­sla­ge­ne i sid­ste en­de er ud­for­met. Jeg er be­stemt ik­ke DF- for­skræk­ket. Så det hand­ler ude­luk­ken­de om po­li­tik­ken, og den må vi ta­le om ved for­hand­lings­bor­det, « si­ger Mai Merca­do til BT.

Det skal væ­re let­te­re for ud­læn­din­ge un­der 18 år at ge­n­er­hver­ve op­hold­stil­la­del­se.

Børn un­der seks år bør ik­ke læn­ge­re in­te­gra­tions­vur­de­res som be­tin­gel­se for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

Af­skaff el­se af po­int­sy­stem. Gør det let­te­re at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og op­hold­stil­la­del­se.

Li­be­ral Al­li­an­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.