’’

BT - - NYHEDER - Søs Ma­rie Serup, po­li­tisk kom­men­ta­tor på BT

Det er et spørgs­mål, som op­ta­ger væl­ger­ne me­get. Så al utakt på det felt er far­ligt. Især i en valg­kamp

LA har bl. a. stemt for for­slag fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne om at af­skaff e det så­kald­te po­int­sy­stem, der i sin tid gjor­de det svæ­re­re for især ik­ke­ve­st­li­ge ind­van­dre­re at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

Par­ti­et har og­så stemt for lem­pe­li­ge­re øko­no­mi­ske krav for at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, li­ge­som par­ti­et har stemt for, at asylan­sø­ge­re skal ha­ve mu­lig­hed for at bo og ar­bej­de uden for asyl­cen­tre­ne.

De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do me­ner, li­ge­som Martin Hen­rik­sen, at LAs hår­de ud­læn­din­ge­kurs først og frem­mest er re­to­rik.

» LA ta­ler for en mas­se stram­nin­ger, men de har dem mest i mun­den, « si­ger hun til BT.

Gen­nem­gan­gen af af­stem­nin­ger vi­ser i øv­rigt, at fl ere for­slag om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.