LA: Vi vil ik­ke del­ta­ge i po­li­tisk fnid­der­f­nad­der

BT - - NYHEDER -

LI­BE­RAL PO­LI­TIK

Hvor­dan hæn­ger det sam­men, at I på den ene si­de ta­ler for en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik, mens I på den an­den si­de stem­mer for re­ge­rin­gens lem­pel­ser?

» Det er me­get li­ge­til. Vi vil ger­ne væ­re et par­ti, som gør det, vi si­ger. Før sid­ste valg sag­de vi, at vi ger­ne vil­le sør­ge for bed­re for­hold for de men­ne­sker, der sad i asyl­cen­tre­ne samt af- skaff e po­int­sy­ste­met, som vi syn­tes var for bu­reau­kra­tisk. Eft er næ­ste valg har vi et øn­ske om at hjæl­pe fl ygt­nin­ge pri­mært i nær­om­rå­der­ne , i ste­det for i Dan­mark. For ind­van­dre­re og fa­mi­lie­sam­men­før­te har vi et krav om selv­for­sør­gel­se i fem år, før de kan få so­ci­a­le og sund­heds­mæs­si­ge ydel­ser, « si­ger Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Del af en stør­re pak­ke

Men I har stemt for, at de øko­no­mi­ske krav lem­pes for at kun­ne få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. For­rin­ger I så ik­ke mu­lig­he­den for, at de, der kom­mer til lan­det, fak­tisk kan for­sør­ges af en æg­te­fæl­le i Dan­mark i ste­det for af sta­ten?

» Det er for­di, det er en del af en stør­re pak­ke , hvor der bå­de blev lem­pet og stram­met , « for­kla­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Der er man­ge, der ser af­skaff el­sen af po­int­sy­ste­met som en lem­pel­se. Kan du for­stå, hvis det ska­ber for­vir­ring, når I vil stram­me ud­læn­din­gepo­li­tik­ken?

» Nej. Vi fø­rer en stram li­be­ral ud­læn­din­gepo­li­tik. Vi går op i, at de ud­læn­din­ge der kom­mer til Dan­mark, er nog­le, som kom­mer, for­di de øn­sker at væ­re en del af sam­fun­det , « si­ger Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Dansk Fol­ke­par­ti er be­kym­ret over, hvor­dan LA vil age­re i en må­ske kom­men­de blå re­ge­ring. Er I be­kym­ret over at skul­le fø­re ud­læn­din­gepo­li­tik med DF?

» Næh, det var vi gjort før. Men jeg vil ba­re si­ge, at LA ik­ke kom­mer til at del­ta­ge i po­li­tisk fnid­der­f­nad­der. Vi øn­sker at dis­ku­te­re po­li­tik, « ly­der det fra LA’s po­li­ti­ske ord­fø­rer.

Her er for­mand Anders Samuelsen og po­li­tisk ord­fø­rer for Li­be­ral Al­li­an­ce Si­mon Emil Am­mitzbøl. De­res af­stem­nin­ger i Fol­ke­tin­get gi­ver pan­de­ryn­ker hos Dansk Fol­ke­par­ti. Fo­to: Erik Ref­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.