UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

Ven­stre har klan­dret So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for ik­ke at kun­ne ga­ran­te­re en stram ud­læn­din­gepo­li­tik eft er et kom­men­de valg. I et ind­læg i Ber­ling­s­ke i au­gust skrev Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, at sva­ret på, hvil­ken ud­læn­din­gepo­li­tik dan­sker­ne vil få med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i re­ge­ring ’ blæ­ser i vin­den’, for­di ’ tre ud af fi re par­ti­er i rød blok går til valg på at gen­nem­fø­re nye lem­pel­ser’.

Til gen­gæld har bl. a. Ven­stres tan­ker om at rul­le en ræk­ke af re­ge­rin­gens lem­pel­ser til­ba­ge ’ mødt bred op­bak­ning bå­de blandt dan­sker­ne og de øv­ri­ge blå par­ti­er’, ly­der det i indlægget.

Som BT i dag skri­ver, har Li­be­ral Al­li­an­ce dog stemt for en lang ræk­ke af de kon­kre­te lem­pel­ser, som re­ge­rin­gen har ind­ført, og par­ti­et står med af­gø­ren­de man­da­ter i blå blok.

Kan I få je­res stram­me ud­læn­din­gepo­li­tik ført ud i li­vet?

» Det er in­gen hem­me­lig­hed, at de blå par­ti­er ik­ke har stemt det sam­me i al­le af­stem­nin­ger. Hel­ler ik­ke når det hand­ler om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Der er dog fuld­stæn­dig enig­hed om, at de ud­læn­din­ge, der kom­mer til Dan­mark, skal bi­dra­ge. Så jeg ser ik­ke ue­nig­he­der­ne stør­re, end at en­de­må­let er en­ty­digt for al­le blå par­ti­er, « si­ger In­ger Støj­berg.

Men kan det ik­ke be­kym­re, at vir­ke­lig­he­den vi­ser, at LA har stemt for lem­pel­ser, I vil ha­ve rul­let til­ba­ge?

» Jeg hø­rer Li­be­ral Al­li­an­ce si­ge tre ting: De, der kom­mer her­til skal bi­dra­ge til sam­fun­det, for­sør­ge sig selv og ik­ke be­gå kri­mi­na­li­tet. Det er tre ting, som jeg helt klart kan sæt­te fl ue­ben ud for, « si­ger In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.