K: Hold snit­ter­ne fra bør­ne­nes mad­pak­ker

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Linda Ka­strup

SUKKERFORBUD

Hold fin­gre­ne væk fra bør­ne­nes mad­pak­ker. Så­dan ly­der det fra De Kon­ser­va­ti­ves le­der, Sø­ren Pa­pe ( K), ef­ter at eks­per­ter i Jyl­lands- Po­sten har så­et tvivl om, hvor­vidt dag­in­sti­tu­tio­ner kan ind­fø­re re­strik­tio­ner for suk­ker­hol­di­ge mad­pak­ker.

» Jeg sy­nes, for­æl­dre­ne har ret til at be­stem­me, hvad det er for en mad­pak­ke, de­res børn skal ha­ve med, « si­ger Sø­ren Pa­pe.

Fle­re og fle­re dag­in­sti­tu­tio­ner har iføl­ge Jyl­lands- Po­sten ind­ført for­bud mod, at børn får mæl­kesnit­ter, cho­ko­la­demad­der og kiks med i mad­pak­ken. Det sker for at frem­me sund­he­den og for at fore­byg­ge mis­un­del­se og kon­flik­ter mel­lem bør­ne­ne over ma­den.

Men in­sti­tu­tio­ner­ne skal slet ik­ke blan­de sig i, hvad bør­ne­ne har i de med­brag­te mad­pak­ker, ly­der det fra den kon­ser­va­ti­ve le­der.

’ Over­gea­ret’

» Det her er ba­re at gå for langt. Det er det her sund­heds­sam­fund, der over­gea­res, hvor man skal for­tæl­le folk, at det her kan du ik­ke selv fin­de ud af, nu skal vi nok for­tæl­le, hvad der må væ­re i en mad- pak­ke. Det er fuld­stæn­dig langt ude og vi­ser og­så ba­re, at vi har for lidt at gå op i i det her land, « si­ger Sø­ren Pa­pe.

Han me­ner, at kom­mu­ner­ne, der har an­sva­ret for in­sti­tu­tio­ner­ne, bør bru­ge den sun­de for­nuft og af­skaf­fe for­bud­s­li­ster­ne.

» Jeg vil i før­ste om­gang op­for­dre til, at den sun­de for­nuft vin­der. Men be­gyn­der man at kø­re vi­de­re, og det fak­tisk vi­ser sig, at det er på kant med, hvad man kan, så må vi selv­føl­ge­lig gri­be ind. Jeg sy­nes ba­re, det er godt ek­sem­pel på de i- land­spro­ble­mer, vi ren­der rundt med i Dan­mark, og hvor­dan man ik­ke kan sty­re sig for at skul­le sty­re folks liv, « si­ger Sø­ren Pa­pe.

Mæl­kesnit­ter og kiks er bla­ck­li­stet i mad­pak­ken i man­ge dag­in­sti­tu­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.