Hår­de­re straf­fe til ka­belty­ve

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NY STRA­TE­GI

Re­ge­rin­gen er klar til at la­de ham­me­ren fal­de hår­de­re over per­so­ner, der dri­ster sig til at stjæ­le kab­ler langs tog­skin­ner­ne.

De Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve hø­je­re straf­fe til ka­belty­ve­ne, der ty­pisk får en straf på fi­re må­ne­ders fængsel. Og det øn­ske er re­ge­rin­gen helt med på, ly­der det fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes trans­port­ord­fø­rer Ras­mus Pre­hn.

» Vi vil sim­pelt­hen ik­ke fin­de os i ka­belty­ve­ri­er. Og der­for vil vi ta­ge en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver. Vi vil tv- over­vå­ge me­re, vi vil ha­ve en me­re ko­or­di­ne­ret ind­sats i for­hold til ef­ter­forsk­nin­gen, hvor og­så skro­t­hand­le­re in­vol­ve­res. Og en­de­lig vil vi ud­nyt­te den straf­fe­ram­me, der er, så der gi­ves hår­de­re straf­fe, « si­ger Ras­mus Pre­hn.

Pro­ble­mer­ne med ka­belty­ve­ri­er eska­le­re­de sid­ste år med en bøl­ge af ty­ve­ri­er hen over ef­ter­å­ret. I ja­nu­ar blev 175.000 tog­pas­sa­ge­rer for­sin­ket på grund af ka­belty­ve­ri­er­ne.

» Pro­ble­met er, at man døm­mer det som al­min­de­lig be­ri­gel­ses­kri­mi­na­li­tet. Men det er mu­ligt at straf­fe hår­de­re i den straf­fe­ram­me, og nu me­ner vi, at den skal ud­nyt­tes fuldt ud, « si­ger Ras­mus Pre­hn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.