Thu­le­sens nye

Pia Ol­sen Dyhr ( SF) og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) fort­sæt­ter par­lø­bet. Nu vil de stop­pe nedskæ­rin­ger på æl­dre­om­rå­det

BT - - NYHEDER -

nedskæ­rings­stop på æl­dre­om­rå­det. Der­for har vi en fæl­les in­ter­es­se i at læg­ge pres på

MAN­DAG 25. MAJ 2015 bå­de re­ge­rin­gen og Ven­stre. «

KTD: » Jo, men det er nu svært at fo­re­stil­le sig, at der ef­ter val­get vil væ­re no­get, der lig­ner ba­re skyg­gen af et fler­tal for nul­vækst. «

POD: » Jeg tror fak­tisk, at der vil væ­re et fler­tal, der øn­sker me­re vel­færd. Mi­ne ven­ner i rød blok vil i hvert fald, og så er der jo fler­tal, hvis du hol­der fast. «

KTD: » Dansk Fol­ke­par­ti går ik­ke væk fra et syns­punkt om, at de æl­dre skal ha­ve or- dent­li­ge vil­kår, uan­set hvem der sid­der som stats­mi­ni­ster. Når vi af­vi­ser at del­ta­ge i en re­ge­ring, hvis mag­ten skif­ter ef­ter et valg, så er det net­op for at kun­ne pres­se mest mu­ligt af vo­res egen po­li­tik igen­nem. «

Så hvor­dan kan I bru­ge hin­an­den po­li­tisk, når I pe­ger på hver sin stats­mi­ni­ster?

POD: » Jeg hø­rer, at vi er eni­ge om man­ge ting bå­de på dag­pen­ge­om­rå­det og på æl­dre­om­rå­det. Og jeg vil be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.