’’

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti går ik­ke væk fra et syns­punkt om, at de æl­dre skal ha­ve or­dent­li­ge vil­kår, uan­set hvem der sid­der som stats mi­ni­ster. Når vi af­vi­ser at del­ta­ge i en re­ge­ring, hvis mag­ten skif­ter ef­ter et valg, så er det net­op for at kun­ne pres­se mest mu­ligt af vo­res egen po­li­tik igen­nem

nyt­te mig af et­hvert fler­tal, der kan sik­re bed­re løs­nin­ger på de to om­rå­der. «

KTD: » Vi læg­ger nu pres på beg­ge blok­ke i Fol­ke­tin­get. Så uan­set hvem der måt­te sid­de på mag­ten ef­ter et valg, så vil den­ne dis­kus­sion ik­ke dø hen. Det er det, vi gi­ver hin­an­den håndslag på. Der­for bli­ver de an­dre par­ti­er og­så nødt til at ta­ge stil­ling til det. «

I blev eni­ge om dag­pen­ge, nu er I eni­ge om æl­drepo­li­tik­ken. I in­spi­re­rer hin­an­den og kan godt li­de hin­an­den. Men Pia, for et par uger si­den for­lod du i vre­de en mid­dag på restau­rant Mash med ven­ner­ne i rød blok, for­di du blev kri­ti­se­ret for dit sam­ar­bej­de med Kri­sti­an?

Præ­si­dent- valg­kamp

POD: » Jeg har ik­ke lyst til at kom­men­te­re det mø­de. Jeg er mest op­ta­get af, at vi fin­der løs­nin­ger på æl­dre­om­rå­det, og jeg hø­rer, at Kri­sti­an er enig. Som po­li­ti­ker me­ner jeg, at vi skal væ­re me­re op­ta­get af at lø­se sa­ger­ne end af at hol­de fast i be­stem­te po­li­ti­ske Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl,

for­mand for DF kon­stel­la­tio­ner. Det er kun med til at bi­dra­ge til folks po­li­ti­ker­le­de. «

Men du nå­e­de vel en per­son­lig græn­se den dag, el­lers var du vel ik­ke gå­et?

POD: » Nu kom­men­te­rer jeg sta­dig ik­ke det re­stau­rant­be­søg, jeg går op i ind­hol­det. «

Kri­sti­an, hvis der var no­gen i din blok, der kri­ti­se­re­de dig for at sam­ar­bej­de med Pia, vil­le du så og­så for­la­de en mid­dag?

KTH: » Det kan jeg slet ik­ke fo­re­stil­le mig, at de vil­le gø­re. Pia og jeg har haft nog­le snak­ke over tid, og jeg har al­drig op­le­vet kri­tik fra hver­ken kol­le­ger he­r­in­de el­ler fra bag­lan­det. Folk ved, at vi har hver si­ne po­si­tio­ner. I valg­kam­pen vil blok­ke­ne bli­ve sat skar­pt op over for hin­an­den. Vi kom­mer til at se en præ­si­dentvalg­kamp mel­lem Hel­le Thor­ning og Lars Løk­ke, og vi an­dre bli­ver en form for sta­ti­ster i det. Det, vi gør nu, er at la­ve en mod­vægt til det. «

POD: » Så vi fort­sæt­ter snak­ken til som­mer. Men da er du vel ble­vet mi­ni­ster, og så har du ik­ke tid. «

KTH: » Mig, mi­ni­ster? Nej, ik­ke til som­mer da. «

POD: » Skal vi væd­de? Nog­le go­de pøl­ser, for ek­sem­pel. «

KTH: » Det er i or­den. Vi væd­der. Jeg har li­ge smagt nog­le fan­ta­sti­ske vilds­vi­nepøl­ser. Dem ta­ger vi. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.