RA­CE GIK GALT

To på sy­ge­hus ef­ter vold­somt sam­men­stød un­der ra­cer­løb

BT - - NYHEDER - Ole Christensen olch@ stif­ten. dk

VILDT RA­CE

To kørere måt­te kø­res på ska­destu­en til ob­ser­va­tion for hen­holds­vis hjer­ne­rystel­se og smer­ter i nak­ken, da to bi­ler i den så­kald­te DTC- klas­se tør­ne­de sam­men i går ef­ter­mid­dag ved Clas­sic Ra­ce Aar­hus.

Net­op i DTC- klas­sen, der står for Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip, er uheld ik­ke et ukendt be­greb, for der bli­ver kørt stærkt.

Ik­ke ba­re rum­mer del­ta­ger­li­sten nog­le af ra­cer­spor­tens eli­te­kø­re­re som ek­sem­pel­vis Jan Magnus­sen og Cas­per El­gaard. Bi­ler­ne er for- sy­net med V8- mo­to­rer med hver 500 he­ste­kræf­ter.

Og­så i 76- 81- klas­sen var der lør­dag dra­ma­tik, og lø­bet blev af­brudt ef­ter ba­re en om­gang og ik­ke gen­star­tet.

Vær­st gik det ud over Kri­sti­an Kristensen, som væl­te­de om på si­den med sin Opel Ka­dett GT/ E og for­ment­lig bræk­ke­de ar­men.

Fik en opsang

Ef­ter­føl­gen­de fik kø­rer­ne iføl­ge Clas­sic Ra­ce Aar­hus’ hjem­mesi­de www. craa. dk en re­gu­lær ski­de­bal­le af løbs­le­der Jens Munk­holm.

» Jeg bad jer om at vi­se respekt for kon­kur­ren­ter­ne, og det gjor­de I ik­ke, « sag­de han på et fø­rer­mø­de ef­ter det dra­ma­ti­ske løb.

MAN­DAG 25. MAJ 2015

Der var dra­ma­tik i Aar­hus i går ef­ter­mid­dag, da to af de vold­som­me DTC- bi­ler med hver 500 he­ste­kræf­ter tør­ne­de sam­men.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.