Før­ste skridt mod top­pen

Kam­pen om at bli­ve Dan­marks Miss Uni­ver­se er skudt i gang. Nu skal an­tal­let af kan­di­da­ter skæ­res ned

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

SKØN­HED

Fo­re­stil dig at åb­ne dø­ren og træ­de ind i et rum, hvor det før­ste, du bli­ver mødt af, er 25 smuk­ke, smi­len­de, un­ge kvin­der, der hver sid­der i en fin kjo­le og med højhæ­le­de sko på.

Det var dén op­le­vel­se, BTs ud­send­te hav­de i Sankt Ger­tr­uds Klo­ster i in­dre Kø­ben­havn, da vi mød­te nog­le af de 300 an­sø­ge­re til det­te års Miss Uni­ver­se Den­mark.

Ca. 50 kvin­der mød­te i to hold op til et in­for­ma­tions­mø­de, som hol­det bag den dan­ske kon­kur­ren­ce af­holdt. De hå­ber al­le på at bli­ve den nye Miss Uni­ver­se Den­mark, som se­ne­re skal re­præ­sen­te­re Dan­mark i en af ver­dens stør­ste in­ter­na­tio­na­le skøn­heds­kon­kur­ren­cer.

Mær­ke­li­ge spørgs­mål

I går blev der ta­get et skridt på vej­en, da hol­det bag Miss Uni­ver­se Den­mark af­holdt et in­for­ma­tions­mø­de for kan­di­da­ter­ne. Her fik de en stri­be af go­de råd om, hvor­dan de skal hånd­te­re pres­sen, hvor­dan de skal stå og gå, og ik­ke mindst hvor­dan de skal hånd­te­re de of­te lidt mær­ke­li­ge spørgs­mål, som en jury kan fin­de på at stil­le til den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce.

BT fik da og­så en lil­le smags­prø­ve på kvin­der­nes ev­ner, da nog­le af dem vi­ste, hvor­dan man går en catwalk, mens man gi­ver ka­me­ra­et et fan­gen­de blik.

Char­me og selv­til­lid

Der var lagt no­tes­blok­ke frem på sto­le­ne til del­ta­ger­ne, for det var vig­tigt at lyt­te godt ef­ter til mø­det, da kon­kur­ren­cen ik­ke blot går ud på at se smuk ud.

I lø­bet af som­me­ren vil kan­di­dat­fel­tet lø­ben­de bli­ve skå­ret ned, ind­til der 15. au­gust bli­ver fun­det en en­de­lig vin­der. Ud­væl­gel­sen fo­re­ta­ges af et eks­pert­pa­nel, be­stå­en­de af tid­li­ge­re vin­de­re og eks­per­ter i bran­chen. De vil væl­ge ud fra en ræk­ke for­skel­li­ge kri­te­ri­er. De vil la­ve et in­ter­view med hver del­ta­ger, hvor fo­kus er på hen­des ev­ne til at kom­mu- ni­ke­re samt hen­des char­me og selv­til­lid. Der­næst er der en ba­de­d­ragts- kon­kur­ren­ce, hvor fo­kus er på del­ta­ge­rens an­sigt, fremto­ning og fy­si­ske form. Der vil dog ik­ke bli­ve ta­get mål på no­gen må­der, da det ik­ke er en del af be­døm­mel­sen. Og som en sid­ste tred­je­del af kon­kur­ren­cen skal Miss Uni­ver­se- del­ta­ger­ne selv ud­væl­ge en kjo­le, som dom­mer­ne skal vur­de­re de­res fremto­ning på.

Tøj og smyk­ker

Ud­over at skul­le re­præ­sen­te­re Dan­mark ved Miss Uni­ver­se- kon­kur­ren­cen får vin­de­ren og­så en stor pul­je af præ­mi­er. Vin­de­ren får blandt an­det sær­ligt de­sig­ner­tøj, smyk­ker, per­son­lig træ­ne­re og me­get me­re. Del­ta­ger­ne skal væ­re 1827 år, ugif­te, barn­lø­se og ik­ke gravi­de. Der­u­d­over skal vin­de­ren for­bli­ve sing­le i det føl­gen­de år, hvor hun ’ re­ge­rer’. Det er helt op til de na­tio­na­le agen­ter, der har li­cen­sen til kon­kur­ren­cen, hvor me­get el­ler lidt de for­be­re­der del­ta­ger­ne. Hvor­dan og hvor­for man bli­ver ud­nævnt som del­ta­ger for sit land, er og­så helt op til den na­tio­na­le agent for kon­kur­ren­cen. Miss Uni­ver­se er en år­lig in­ter­na­tio­nal skøn­heds­konur­ren­ce og be­trag­tes som en af ver­dens stør­ste og mest pre­sti­ge­fyld­te af sin slags. Kon­kur­ren­cen blev grund­lagt i 1952 og ejes i øje­blik­ket af den ame­ri­kan­ske for­ret­nings­mand Do­nald Trump. Dan­mark har end­nu ik­ke vun­det den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce. Sve­ri­ge har vun­det he­le tre gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.