ES­SEN­SEN AF KVIN­DE­LIG­HED OG MÆND FRA MÅ­NEN

BT - - NYHEDER - Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Miss Uni­ver­se er kendt for, at en sær­lig jury of­te stil­ler nog­le an­der­le­des spørgs­mål ved den en­de­li­ge fi­na­le. BT har ta­get nog­le af spørgs­må­le­ne fra de for­ri­ge kon­kur­ren­cer og stil­let dem til fi­re af de un­ge kvin­der, der var mødt op til gårs­da­gens in­for­ma­tions­mø­de. Ce­ci­lie Wel­lem­berg, 20 år, bor i Ni­vå, stu­de­rer er­hverv­s­ø­ko­no­mi og virk­som­heds­kom­mu­ni­ka­tion på CBS. Det er, at man er fe­mi­nin og har fe­mi­ni­ne ener­gi­er. Jeg sy­nes, at ti­dens kvin­de li­ge nu er lidt le­den­de. Det kan godt væ­re en le­der­per­son. Det er så­dan en kvin­de, jeg vil se op til. En per­son med le­den­de ev­ner, men som sta­dig er fe­mi­nin og om­sorg­fuld, og ik­ke er en af de kvin­der, som skal mø­ve sig frem og skub­be med al­bu­er­ne for at få sig selv frem for­an an­dre. Manja Brem­me, 21, bor i Må­løv, læ­ser til pæ­da­gog.

De fle­ste af de frem­mød­te kvin­der hav­de de højhæ­le­de sko på til mø­det. Her er et par stilet­ter på vej op ad trap­per­ne, hvor de skal op at gå catwalk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.