Kun få har op­da­get at­trak­tiv pen­sions­ord­ning

Et få­tal af dan­sker­ne bru­ger den så­kald­te al­ders­op­spa­ring, som eks­per­ter el­lers an­be­fa­ler

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix/ Iris

BE­SKAT­NING

Tu­sind­vis af dan­ske­re med lav- og mel­le­mind­kom­ster ri­si­ke­rer, at de­res pen­sions­ind­be­ta­lin­ger bli­ver modreg­net i æl­dre­check­en og i til­læg­get til fol­ke­pen­sio­nen.

Men me­get få har op­da­get den nye al­ders­op­spa­ring, der gi­ver det ful­de ud­byt­te, for­di den ik­ke bli­ver modreg­net i æl­dre­check og til­læg.

» Det er især men­ne­sker med lav- el­ler mel­le­mind­komst, der bli­ver me­get hårdt ramt, når de op­spa­re­de mid­ler for­mind­sker æl­dre­check og til­læg. Der er der­for in­gen ar­gu­men­ter for, at de ik­ke med for­del kan bru­ge al­ders­op­spa­rin­gen, « si­ger pen­sions­rå­d­gi­ver Jør­gen Svend­sen til Søn­dags­a­vi­sen.

300.000 med­lem­mer af In­du­stri­ens Pen­sion har kon­ver­te­ret de­res ka­pi­tal­pen­sion til en al­ders­op­spa­ring, som man kan gø­re ind­til års­skif­tet med en skat­te­ra­bat på 2,7 pro­cent – det sva­rer til 75 pro­cent af med­lem­mer­ne. Men kun 1.000 af dem ind­be­ta­ler på ord­nin­gen.

» Man­ge tæn­ker ik­ke over, at der ik­ke kom­mer nye ind­be­ta­lin­ger ind på al­ders­op­spa­rin­gen, « si­ger Jo­an Als­ing, for­sik­rings­di­rek­tør i In­du­stri­ens Pen­sion.

Du skal nem­lig ak­tivt kon­tak­te dit pen­sions­sel­skab og til­væl­ge det for at be­gyn­de at ind­be­ta­le.

Og det kan og­så be­ta­le sig for dem, der be­ta­ler top­skat, da man får al­ders­op­spa­rin­gen ud­be­talt som en­gangs­sum og der­for ek­sem­pel­vis kan af­be­ta­le på hu­set, når man går på pen­sion.

Vel­be­va­ret hem­me­lig­hed

Der er en god grund til, at ord­nin­gen er en vel­be­va­ret hem­me­lig­hed, for­kla­rer Jør­gen Svend­sen.

» Ban­ker og pen­sions­sel­ska­ber vil hel­le­re sæl­ge dig an­dre pro­duk­ter, for ek­sem­pel en al­der­s­ren­te, for al­ders­op­spa­rin­gen skal de be­ta­le skat af nu, mens de kan ven­te med de an­dre for­mer, så det tje­ner de ik­ke li­ge så me­get på. Men den rå­d­giv­ning er ik­ke i kun­dens in­ter­es­se, « si­ger han til Søn­dags­a­vi­sen. BNB

Ka­pi­tal­pen­sion modreg­nes i æl­dre­check og til­læg. En al­ders­op­spa­ring gi­ver det ful­de ud­byt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.