Mi­li­tæ­ret skal tæn­ke grønt For­sva­rets mar­ker bli­ver øko­lo­gi­ske

I krig hand­ler det ik­ke kun om at ha­ve de stør­ste ka­no­ner, men og­så om at få mest ud af res­sour­cer­ne

BT - - NYHEDER - Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RES­SOUR­CE­SPILD

Mens dan­ske sol­da­ter sat­te liv og hel­bred på spil i Af­g­ha­ni­stan, blev sto­re res­sour­cer sendt ud i den blå luft, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Bri­ti­ske og dan­ske mi­li­tær­kil­der vur­de­rer, at hver gang der skul­le brin­ges en li­ter di­e­se­lo­lie ud til sol­da­ter­ne, brug­te man syv li­ter på at få den ene li­ter frem.

Tan­kvog­ne med brænd­stof blev i Af­g­ha­ni­stan af sik­ker­heds­hen­syn fulgt af fle­re kamp­vog­ne, der hver blot kan kø­re få hund­re­de me­ter på en li­ter di­e­se­lo­lie, og der­for var tan­kvog­nen nødt til at ha­ve føl­ge­skab af ad­skil­li­ge tan­kvog­ne ale­ne med brænd­stof til kamp­vog­ne­ne.

Iføl­ge Jyl­lands- Po­sten brug­te de Na­to- le­de­de styr­ker i Af­g­ha­ni­stan på et tids­punkt fi­re mil­li­o­ner li­ter brænd­stof om da­gen, og man­ge hund­re­de ame­ri­kan­ske sol­da­ter og lo­ka­le an­sat­te mi­ste­de li­vet ale­ne i for­bin­del­se med an­greb på trans­por­ter­ne af brænd­stof.

Man bli­ver der­for nødt til at tæn­ke mil­jø og kli­ma ind i mi­li­tær­stra­te­gi­er­ne, me­ner pro­fes­sor Mi­cha­el Good­si­te, der er le­der af In­sti­tut for Tek­no­lo­gi og In­nova­tion ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet og tid­li­ge­re eli­te­sol­dat i den ame­ri­kan­ske hær.

Fær­re tab

» Mi­li­tæ­ret skal ik­ke spa­re på res­sour­cer­ne for at væ­re grøn­ne, men for­di det gi­ver me­ning og fjer­ner man­ge ri­si­ci ude i fel­ten, når man ik­ke skal flyt­te så man­ge res­sour­cer. Det gi­ver i sid­ste en­de fær­re tab, bå­de i for­hold til sol­da­ter og ma­te­ri­el, « si­ger han og pe­ger bå­de på mi­li­tær­lej­re­ne ude i fel­ten, på for­bru­get af vand, hånd­te­rin­gen af af­fald, bi­o­gas og ik­ke mindst sol­cel­ler som vig­ti­ge ting at fo­ku­se­re på, skri­ver Jyl­lands- Po­sten. I 2020 skal al­le de land­brugs­a­re­a­ler, som For­svars­mi­ni­ste­ri­et rå­der over, dri­ves ef­ter øko­lo­gi­ske prin­cip­per. Det fast­slår for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S).

’ Som en stor dansk ar­bejds­plads har for­sva­ret mu­lig­he­den for at gå for­re­st, når det gæl­der grøn omstil­ling. Der­for er jeg rig­tig glad for, at vi nu stil­ler kla­re krav til øko­lo­gi, og­så hos vo­res for­pag­te­re af land­brugs are­a­ler­ne,’ si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Det er For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ejen­doms­sty­rel­se, der for­val­ter mi­ni­ste­ri­ets land­brugs­jord. Her har man pr. 1. april i år bort­for­pag­tet de før­ste are­a­ler til øko­lo­gisk drift.

’ Vi for­ven­ter, at samt­li­ge 2.250 hektar bort­for­pag­te­de are­a­ler vil væ­re øko­lo­gisk dre­vet i 2020, hvor de sid­ste nu­væ­ren­de fe­måri­ge f or pagt­nings­kon­trak­ter ud­lø­ber. Med kra­vet om øko­lo­gi bi­dra­ger vi til re­ge­rin­gens 2020- mål­sæt­ning om en for­dob­ling af det øko­lo­gi­ske are­al,’ si­ger Boie Skov Fre­de­rik­sen, der er chef for rå­d­giv­nings­af­de­lin­gen i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ejen­doms­sty­rel­se, i pres­se­med­del­el­sen.

BNB

Dan­ske sol­da­ter skal læ­re at tæn­ke grønt, bå­de af hen­syn til res­sour­cer­ne og de­res egen sik­ker­hed.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.