TIDSREJSE I VAL­BY

Rid­de­re, he­ste og høj sol skab­te den per­fek­te stem­ning ved Kø­ben­havns Mid­delal­der­mar­ked

BT - - NYHEDER - Matias Rona ma­tr@ bt. dk

FEST­LIG FOR­TID

Sva­ner og æn­der i dam­men. Højt hu­mør og end­nu hø­je­re sol. Alt lod til at væ­re en gan­ske nor­mal for­års­søn­dag i Val­by­par­ken i går med børn, der skreg, og voks­ne, der nød en pils­ner i skyg­gen af et træ.

Alt blev dog vendt to­talt på ho­ve­d­et, hvis man lod sin cy­kel tril­le lidt læn­ge­re ind i par­ken. For ne­de i det ba­ger­ste hjør­ne blev man re­vet ud af vir­ke­lig­he­den og sendt til­ba­ge i ti­den: Til den mør­ke mid­delal­der.

Val­by­par­ken lag­de nem­lig græstæp­pe til Kø­ben­havns år­li­ge Mid­delal­der­mar­ked i går. Her hav­de mas­ser af bør­ne­fa­mi­li­er og an­dre men­ne­sker mu­lig­hed for at op­le­ve mid­delal­de­ren, der ik­ke vir­ke­de spor grå og ke­de­lig på en sol­rig søn­dag i grøn­ne om­gi­vel­ser.

Li­ge så snart en­tréen var be­talt, og man kom ind på mar­ke­det, var det svært ik­ke at bli­ve gre­bet af stem­nin­gen. For mens duf­ten af grill, let brændt mad og he­ste lang­somt kil­de­de i næ­se­bo­re­ne, kun­ne man op­le­ve mænd i ring­brynjer, hjelm og med vå­ben samt kvin­der og børn i kjo­le og kof­te.

Au­ten­tisk

Net­op au­ten­ti­ci­te­ten på mar­ke­det er no­get af det, man er mest stolt af, for­kla­rer en af ho­ved­mæn­de­ne bag ar­ran­ge­men­tet, Den­nis Ful­ler.

» Vi gør os me­get uma­ge med, at det he­le ser så æg­te ud som mu­ligt, for­di vi tror på, at det er må­den at lok­ke folk her­ud på, « si­ger han.

Der­for er de man­ge bo­der, hvor der kan kø­bes alt fra hat­te, smyk­ker, værk­tøj og vå­ben, og­så byg­get rig­tigt op som i mid­delal­de­ren, uden plastic. Og det er med­vir­ken­de til, at be­gi­ven­he­den si­den sin frem­komst ba­re er vok­set, og Den­nis Ful­ler for­ven­ter, at ca. 10.000 men­ne­sker er gå­et gen­nem den sto­re ind­gangs­port ind til mar­keds­plad­sen ale­ne i går.

Blandt de 10.000 var rig­tig man­ge børn. Og de kun­ne hø- res, så snart man trå­d­te ind på plad­sen. For ne­de for en­den af de lan­ge sti­er med bo­der blev bør­ne­ne nem­lig slå­et. Ik­ke af en læ­rer el­ler af for­æl­dre. Ja, fak­tisk slet ik­ke af et men­ne­ske, men i ste­det af en trold, som bør­ne­ne kun­ne få lov at slås mod.

Ne­de ad sti­er­ne var der fle­re bo­der, der solg­te den po­pu­læ­re mid­delal­der­drik, mjød. Midt un­der en snak om, hvor­dan det var bryg­get og en en­kelt prø­ve­s­mag­ning, blev man plud­se­lig re­vet til­ba­ge til nu­ti­den.

» Der kom­mer en am­bu­lan­ce. Træk ind til si­den, der kom­mer en am­bu­lan­ce, der skal igen­nem, « blev der råbt af en sik­ker­heds­vagt.

No­gen må kom­me til ska­de

For det er ik­ke kun sjov og bal­la­de på mid­delal­der­mar­ke­det. El­ler jo, må­ske for gæ­ster­ne. Men der er folk, der – for at un­der­hol­de de man­ge gæ­ster – del­ta­ger i rid­der­tur­ne­rin­ger og kam­pop­vis­ning. Og nog­le af dem er med fuld kon­takt.

Det vil si­ge, at rid­der­ne er iført rust­nin­ger, hjel­me og al­skens be­skyt­tel­se. Og ud­sty­ret med et sværd og et skjold gæl­der det så om at få mod­stan­de­ren ned at lig­ge. Men med den slags ud­rust­ning si­ger det sig selv, at no­gen må kom­me til ska­de en gang imel­lem, og Den­nis Ful­ler for­kla­rer, at det ik­ke er unor­malt, at tre del­ta­ge­re på én dag må et smut for­bi sama­rit­ter­ne.

Hvis man ser kam­pe­ne, er det hel­ler ik­ke så svært at for­stå. Et stød i hals­re­gio­nen med skjol­det og et slag i knæha­ser­ne med svær­det er blot nog­le af de mid­ler, rid­der­ne bru­ger for at få mod­stan­de­ren ned.

Mid­delal­der­mar­ke­det er og­så i fuldt sving i dag med rid­der­kam­pe og an­den un­der­hold­ning for bå­de børn og voks­ne. Des­u­den kan sku­e­spil­le­ren Mis­ha­el Lopes Car­dozo fra ’ Game of Thrones’ og­så op­le­ves, når han er der for at ’ bli­ve bed­re til at kæm­pe med sværd’, mens han ri­der på en hest, som han for­tal­te til BT, in­den un­der­teg­ne­de igen vend­te til­ba­ge til nu­ti­den ved at gå ud af den sto­re po­rt – og bli­ve mødt af en væl­tet cy­kel.

MAN­DAG 25. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.