Dy­na­sti­et

BT - - KOREA -

’ Yes we can’ ly­der præ­si­dent Oba­mas slo­gan. I Nord­korea kun­ne det væ­re ’ Becau­se we can’. For det skor­ter ik­ke på bizar­re og blo­di­ge hi­sto­ri­er fra dik­ta­tur­sta­ten. For ny­lig kun­ne man i bl. a. The New Yor­ker læ­se en gru­som hi­sto­rie. Om hen­ret­tel­sen af lan­dets 66- åri­ge nord­kore­an­ske for­svars­mi­ni­ster. Med an­til­uft - skyts- ka­no­ner. 24 af dem.

Hans for­bry­del­se var til­sy­ne­la­den­de, at han var fal­det i søvn un­der et mø­de med dik­ta­tor Kim Jong- un. En util­gi­ve­lig for­bry­del­se.

Iføl­ge na­bo­lan­det Syd­koreas eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste er hen­ret­tel­sen af for­svars­mi­ni­ste­ren blot én ud af 15. I år.

Hvor sygt det end ly­der, så føl­ger Kim Jong- un blot i de blo­di­ge fod­spor, som hans for­fædre har sat i lan­det. Her kan du læ­se om nog­le af de mest blo­di­ge og gro­te­ske – ube­kræft ede – fod­spor i Nord­koreas kor­te hi­sto­rie.

KIM IL- SUNG, DEN STO­RE LE­DER ( 1912- 1994) Blev ved sin død i 1994 ud­nævnt til ’ Præ­si­dent til evig tid’. Der­for har tit­len som præ­si­dent ik­ke kun­net gå vi­de­re til hans søn og bar­ne­barn. Byg­ge­de i 1950er­ne en hel møn­ster­by tæt på græn­sen til Syd­korea. Den har al­drig væ­ret be­bo­et og har kun til for­mål at lok­ke syd­kore­a­ner­ne til lan­det. Var så be­sat af tan­ken om at bli­ve 100, at han fl ere gan­ge år­ligt fi k blod­trans­fu­sio­ner fra 20- åri­ge, hvil­ket han men­te var vej­en frem. Nord­korea skyl­der til­sy­ne­la­den­de Sve­ri­ge knap tre mia. kr. for 1.000 Vol­vo­er, som blev stjå­let un­der Kim Il- Sungs le­derskab ( i be­lø­bet er in­dreg­net ren­ter og kom­pen­sa­tion for in­fl ation). Nå­e­de in­den sin død at in­ve­ste­re i atom­kraft og atom­vå­ben og ind­led­te der­med den kri­se med USA, som sta­dig til ti­der er tru­en­de.

KIM JONG- IL, DEN KÆ­RE LE­DER ( 1941/ 1942- 2011) Iføl­ge den of­fi ci­el­le bi­o­gra­fi greb han for før­ste gang i sit liv en gol­f­køl­le i 1994, slog 38 slag un­der ba­nens par og la­ve­de 11 ho­les in one. I mod­sæt­ning til den of­fi ci­el­le bi­o­gra­fi på­står sov­je­ti­ske op­teg­nel­ser, at han blev født i 1941 i en rus­sisk lands­by, hvor for­æl­dre­ne var i ek­sil. Hans æld­ste søn Kim Jong- Nam skul­le ha­ve over­ta­get mag­ten eft er sin far, men blev i 2001 ar­re­ste­ret på vej til Dis­neyland med et falsk pas. Hav­de me­get de­ka­den­te va­ner og im­por­te­re­de 7.000 Mer­ce­des Benz, hav­de en vin­kæl­der til 10.000 fl asker og drak cog­nac for 4,3 mio. kr. år­ligt. Skul­le ha­ve be­or­dret sit kvin­de­li­ge køk­ken­per­so­na­le til at in­spi­ce­re hvert et riskorn for at sik­re, at de hav­de sam­me stør­rel­se.

KIM JONG- UN, DEN STO­RE EF­TER­FØL­GER ( 1983-) Hen­ret­te­de i 2013 sin eks- kæ­re­ste samt en ræk­ke øv­ri­ge kunst­ne­re. An­kla­gen lød på, at grup­pen skul­le ha­ve op­ta­get en se­xvi­deo og solgt den. Fø­de­va­re­for­sy­nin­ger­ne er så rin­ge, at der er ind­ført fø­de­va­re­ra­tio­ner. Der­u­d­over an­be­fa­les be­folk­nin­gen at spi­se græs og bark som sup­ple­ment. Be­teg­nes som den stør­ste tik­ken­de bom­be. Har i sin kor­te tid ved mag­ten fo­re­ta­get ad­skil­li­ge atom­prø­ve­s­præng­nin­ger og aff yret mis­si­ler. An­tal­let af po­li­ti­ske fan­ger er un­der Kim Jong- un ste­get til 120.000. Ankla­ge­skrift et mod hans on­kel var på 2.700 ord. Hans stør­ste for­bry­del­se var, at han ik­ke hav­de klap­pet hel­hjer­tet nok. Han blev skudt i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.