9.206 vin­de­re i ma­ra­ton­fest

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

HÅRDT OG DEJ­LIGT

Dron­nin­gens Kø­ben­havn var pin­se­dag for­vand­let til en gi­gan­tisk ma­ra­ton­fest med fle­re hund­re­de tu­sin­de med­le­ven­de til­sku­e­re i de sol­be­skin­ne­de ga­der og 9.206 lø­be­re, der figh­te­de sig i mål på Islands Bryg­ge.

Den 36. ud­ga­ve af Spartas Nykre­dit Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon slog ik­ke sid­ste års del­ta­ger­re­kord, man al­drig har ga­der­ne væ­ret prop­pet med så man­ge hep­pe­re, og stem­nin­gen slog al­le re­kor­der.

Som én af de fle­re tu­sin­de gla­de de­butan­ter, sku­e­spil­le­ren Sø­ren Hauch- Faus­bøll, sag­de ef­ter at ha­ve væ­ret un­der­vejs på de 42,195 ki­lo­me­ter i fi­re ti­mer og 24 mi­nut­ter:

» Det var varmt og hårdt, men stem­nin­gen vil jeg al­drig glem­me. «

Én, der hav­de det end­nu var­me­re, var Lars Fyhr, der løb i fuldt is­ho­ck­eyud­styr, bort­set fra at skøjter­ne var skif­tet ud med lø­be­sko. Han vil­le hyl­de de dan­ske is­ho­ck­eyhel­te.

Lars Fyhr brug­te fem ti­mer og 58 mi­nut­ter og kom li­ge un­der tids­græn­sen på seks ti­mer. » Det svæ­re­ste var at lø­be med benskin­ner­ne. Dem måt­te jeg smi­de på de sid­ste ki­lo­me­ter. El­lers hav­de jeg ik­ke kla­ret tids­græn­sen, « si­ger den lø­ben­de ho­ck­ey­fan.

For An­net­te Fredskov, 43, ma­ra­ton­kvin­den fra Næst­ved, der løb 366 ma­ra­ton­løb på 365 da­ge og var­mer op til en rask, lil­le lø­be­tur på 1.145 på 19 da­ge til Pa­ris med start i Næst­ved 22. ju­ni, var Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon og­så no­get sær­ligt.

Ma­ra­ton nr. 600

Det var hen­des ma­ra­ton­løb nr. 600. Kun én dan­sker har lø­bet fle­re. Anders Munch Mad­sen har lø­bet 606 og har re­kor­den nog­le uger end­nu.

An­net­te Fredskov hav­de holdt en usæd­van­lig lang ma­ra­ton­pau­se på en uge in­den ju­bilæ­et, men lø­ber ma­ra­ton igen al­le­re­de på tors­dag.

» Jeg har al­drig lø­bet med så man­ge hep­pen­de til­sku­e­re som i dag. Det gi­ver ener­gi, « si­ger hun.

Den hur­tig­ste af al­le var den 40- åri­ge ma­rok­ka­ner Has­san Ahou­char, som vandt i 2.15.24 med en mar­gin på 14 se­kun­der til etio­pe­ren Fi­ka­du Ke­be­be De­be­le.

Hur­tig­ste dan­sker blev Thor­kild Sund­strup, Aar­hus Fremad, i per­son­lig re­kord 2.24.41. » Jeg blev di­ri­ge­ret for­kert ef­ter 17 ki­lo­me­ter og løb 300 me­ter ek­stra. Bit­tert. Men el­lers er jeg til­freds med ti­den, « si­ger han.

En lø­ber skri­ger sin glæ­de ud ved mål­stre­gen ef­ter Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

An­net­te Fredskov hav­de holdt en usæd­van­lig lang ma­ra­ton­pau­se på en uge in­den ju­bilæ­et, men lø­ber ma­ra­ton igen al­le­re­de på tors­dag. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.