MAD DER GØR

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk Fo­to: Scan­pix/ Iris

BEKÆMP BE­TÆN­DEL­SE

Rød­be­der, grøn­kål, qui­noa og fe­de fisk. Det er blot nog­le af de fø­de­va­rer, der dag­ligt bør fin­de vej til din mid­dagstal­ler­ken. De mod­vir­ker nem­lig, at du på sigt ud­vik­ler al­vor­lig syg­dom, si­ger eks­per­ter i en ny bog.

Su­per- fø­de­va­rer­ne, der må­ske al­le­re­de fin­des i be­græn­se­de mæng­der på din tal­ler­ken, har den ef­fekt, at de kan mod­vir­ke skjult be­tæn­del­se – el­ler hvad man i fag­s­prog kal­der in­f­lam­ma­tion – i vo­res krop. In­f­lam­ma­tio­nen op­står au­to­ma­tisk, når du spi­ser us­undt, ry­ger, er over­væg­tig el­ler inak­tiv. Kort sagt: Din må­ske us­un­de livsstil kan gø­re, at be­tæn­del­sen bli­ver ved­va­ren­de og med ti­den ud­vik­ler sig til al­vor­lig syg­dom som f. eks. ty­pe 2- di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom­me, kræft og de­mens. Pro­fes­sor ved Cen­ter for In­f­lam­ma­tion og Me­ta­bo­lis­me ved Rigs­ho­spi­ta­let Ben­te Klar­lund for­kla­rer fæ­no­me­net: ke­re og min­dre syg­doms­be­fæng­te ved at mind­ske be­tæn­del­sen i vo­res krop.

» Det er op­skrif­ten på en op­ti­me­ren­de livsstil, der gør, at du i hø­je­re grad kan hol­de til li­vet og und­gå en lang ræk­ke livs­stils­syg­dom­me el­ler over­be­last­nings­ska­der. I vir­ke­lig­he­den bli­ver det al­le­re­de kom­mu­ni­ke­ret ud af for­skel­li­ge in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, ba­re un­der an­dre over­skrif­ter. Når f. eks. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at man skal spi­se me­re fuld­korn og me­re fed fisk, er det og­så en må­de at mind­ske in­f­lam­ma­tion i krop­pen på. De kal­der det ba­re kredsløbs­ven­lig kost, « si­ger Martin Kreutzer, der i dag dri­ver egen virk­som­hed, hvor han hol­der fored­rag om præ­sta­tions­frem­men­de ko­stog livsstil. livsstil, der med stor sand­syn­lig­hed fø­rer til in­f­lam­ma­tion. Er ska­den først sket, kan det væ­re me­get svært at ret­te op på ved at spi­se sun­de­re, dyr­ke me­re mo­tion og pas­se sin søvn. Men man kan ud­sæt­te for­vær­rin­gen af­hæn­gigt af, hvil­ken syg­dom man bli­ver ramt af, for­tæl­ler Martin Kreutzer.

Ge­vinst for gigt- pa­tien­ter

» Sær­ligt gigt- pa­tien­ter kan op­nå stor ge­vinst ved at spi­se en kost fyldt med f. eks. fed fisk, grønt­sa­ger og bær. Og har man pro­ble­mer med ko­leste­rol­tal­let, vil man i lø­bet af ba­re 6- 8 uger kun­ne for­bed­re det. An­der­le­des van­ske­ligt er det med de­mens, som op­står over en lang år­ræk­ke, og som der­for er svæ­re­re at be­kæm­pe med ma­den ale­ne, « si­ger han.

MAN­DAG 25. MAJ 2015

For­skel­li­ge grønt­sa­ger er vig­ti­ge ingredienser i den an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.