’’

BT - - SUNDHED - Martin Kreutzer, er­næ­rings- og træ­nings­eks­pert

Et bål i krop­pen

» Det kan sam­men­lig­nes med et bål, der kon­stant bræn­der i krop­pen. En be­tæn­del­se, der sen­der ska­de­li­ge stof­fer ud til di­ne mus­k­ler, hjer­ne og blod­kar, uden at du læg­ger mær­ke til det. Det er me­get uhen­sigts­mæs­sigt at gå rundt med og bør dæm­pes, « si­ger hun.

I en ny bog ’ An­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost’, der udkommer 1. ju­ni, sæt­ter er­næ­rings- og træ­nings­eks­pert Martin Kreutzer og madskri­bent An­ne Lar­sen fo­kus på kost, der kan gø­re vo­res krop stær-

Når in­f­lam­ma­tion i krop­pen kan fø­re til livs­stils­syg­dom­me, skyl­des det blandt an­det, at be­tæn­del­sen – hvis den bli­ver kro­nisk – kan sti­mu­le­re kræft­cel­lers vækst, ska­de hjer­ne­cel­ler­ne og fø­re til for­styr­rel­ser i fedt­stof­skif­tet, som fø­rer til åre­for­kal­k­ning. Det er hver­ken no­get, du selv kan op­da­ge el­ler gå til læ­gen og få kon­sta­te­ret, og det be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis op­træ­de som mærk­bar in­fek­tion, som f. eks. i lun­ger­ne el­ler et be­stemt led. Der­for er det så vig­tigt, at du selv er op­mærk­som på, om du har en

HVAD ER IN­F­LAM­MA­TION?

Det er op­skrif­ten på en op­ti­me­ren­de livsstil, der gør, at du i hø­je­re grad kan hol­de til li­vet og und­gå en lang ræk­ke livs­stils­syg­dom­me

Når du bli­ver syg el­ler for­st­u­ver en fod, ak­ti­ve­res dit im­mun­for­svar helt na­tur­ligt for at be­kæm­pe den ir­ri­ta­tion, som au­to­ma­tisk op­står. I prak­sis re­a­ge­rer krop­pen med var­me og væ­ske, som til­sam­men frem­mer he­lin­gen i den be­ska­di­ge­de re­gion. Så læn­ge in­f­lam­ma­tio­nen kun er kortva­rig, er den et ef­fek­tivt værn mod in­fek­tio­ner. Men hvis in­f­lam­ma­tio­nen bli­ver kro­nisk, for­di du spi­ser for­kert el­ler ry­ger, kan den sæt­te sig i krop­pen som en kro­nisk be­tæn­del­se, der svæk­ker im­mun­for­sva­ret og be­la­ster krop­pens cel­ler. He­r­i­gen­nem er den med­vir­ken­de til en lang ræk­ke livs­stils­syg­dom­me, som f. eks. ty­pe 2- di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom­me, vis­se for­mer for kræft og de­mens. Det skyl­des, at in­f­lam­ma­tion bl. a. kan sti­mu­le­re kræft­cel­lers vækst og fø­re til for­styr­rel­ser i i fedt­stof­skif­tet, som med­fø­rer åre­for­kal­k­ning.

HAR DU IN­F­LAM­MA­TION I KROP­PEN?

A n t i i n f l a mma­tor i s k kost er sta­dig et for­holds­vis ukendt fæ­no­men i Dan­mark, men i man­ge an­dre lan­de, sær­ligt USA, er det an­er­kendt og ud­bredt. Martin Kreutzer er over­be­vist om, at det og­så vil slå igen­nem her­hjem­me:

» Jeg op­le­ver, at der li­ge nu er en ge­ne­ra­tion, som har et øn­ske om at kla­re skæ­re­ne uden me­di­cin, og som tæn­ker på mad som no­get styr­ken­de i ste­det for ren ny­del­se og smag, så de i hø­je­re grad kan tå­le det dag­li­ge pres, de må­ske op­le­ver i en travl hver­dag, « si­ger han. Blod­prø­ver kan af­slø­re, om man har in­f­lam­ma­tions­mar­kø­rer i krop­pen, men man vil of­te selv kun­ne mær­ke det i form af øm­hed i led­dene, opblus­sen­de ek­sem el­ler unor­mal træt­hed. Har du me­get fedt om­kring ma­ven, og er du inak­tiv, er der og­så stor ri­si­ko for, at din krop in­de­hol­der me­get in­f­lam­ma­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.