DIG RASK Så­dan spi­ser du an­ti- in­fl am­ma­to­risk GU­I­DE

BT - - SUNDHED -

MAN­DAG 25. MAJ 2015 Om­e­ga 3- fedt­sy­rer fra blandt an­det fe­de fi sk som laks, ma­k­rel, sild, ør­red el­ler hel­le­fi sk har en an­ti­in­fl am­ma­to­risk eff ekt. De fl este af os har gavn af at spi­se mel­lem 50 og 75 gram fed fi sk om da­gen. Byg in­de­hol­der mas­ser af kost­fi bre, som gav­ner for­dø­jel­sen. I kor­net gem­mer sig fl ere im­mun­for­svars­styr­ken­de stoff er, som gør krop­pen i stand til at ta­ge hånd om ge­ne­ren­de in­fl am­ma­tion. For­u­den byg er og­så rug, fuld­korns- og per­lespelt go­de al­ter­na­ti­ver at tæn­ke ind i din kost. Cir­ka 75 gram om da­gen vil væ­re et godt bi­drag til dit dag­li­ge ind­tag af kost­fi bre. In­ge­fær er en af de mest an­ti­in­fl am­ma­to­ri­ske mad­va­rer, du kan få ind i din kost. Selv med et lil­le styk­ke in­ge­fær vil du kun­ne op­nå en må­l­bar eff ekt. Til­sæt f. eks. en cen­ti­me­ter in­ge­fær i din mad – el­ler brug det i din te el­ler smoo­t­hie.

Rød­be­de. Qui­noa er rig på fi ber, som gav­ner ko­leste­rol­tal­let og mind­sker ri­si­ko­en for en ræk­ke kræft syg­dom­me. Ind­hol­det af om­e­ga3- fedt­sy­rer er med til at for­stær­ke qui­no­a­ens an­ti­in­fl am­ma­to­ri­ske egen­ska­ber. En pas­sen­de po­r­tion i et ho­ved­må­l­tid lig­ger på 25- 75 gram afh æn­gig af, hvad dit må­l­tid el­lers be­står af. Val­nød har et tårn­højt ind­hold af om­e­ga- 3- fedt­sy­rer, som for­u­den at be­kæm­pe in­fl am­ma­tion og­så er med til at op­byg­ge nye hjer­ne­cel­ler. In­de­hol­der og­så E- vi­ta­min, der styr­ker im­mun­for­sva­ret. 20- 25 gram val­nød­der i den dag­li­ge kost er nok til at op­nå en eff ekt. Avo­ca­do in­de­hol­der mas­ser af fi ber og Evi­ta­min, som styr­ker dit im­mun­for­svar. Li­ge­le­des er den fyldt med umæt­te­de fedt­sy­rer, som gav­ner dit kredsløb og ned­sæt­ter ri­si­ko­en for at ud­vik­le hjer­te- kar- syg­dom­me. Spis en halv til en hel avo­ca­do om da­gen. Blå­bær er ri­ge på C- vi­ta­min, som bå­de kan styr­ke im­mun­for­sva­ret, frem­me jer­n­op­ta­gel­sen og styr­ke led og se­ner. Des­u­den in­de­hol­der de mas­ser af fi bre, som ple­jer ma­ve- tarm- sy­ste­met, og som hol­der dit blod­suk­ker sta­bilt. 50- 100 gram bær om da­gen vil væ­re nok. Sol­bær og brom­bær er go­de al­ter­na­ti­ver. Grøn­kål in­de­hol­der så­kald­te gluco­si­no­la­ter, der er i stand til at be­skyt­ter mod fl ere for­mer for kræft . In­de­hol­der des­u­den man­ge fi bre og en ræk­ke næ­rings­stoff er som A- og C- vi­ta­min. Og­så broc­co­li, ro­sen­kål, hvid­kål, blom­kål og rød­kål er ri­ge på styr­ken­de stoff er, som vil ha­ve gavn af. Spis et par hund­re­de gram dag­ligt. To­mat in­de­hol­der det kraft ful­de an­tioxi­dant lyco­pen, der kan styr­ke im­mun­for­sva­ret, så det bed­re for­sva­rer sig mod bak­te­ri­e­an­greb. Et par to­ma­ter om da­gen gi­ver vær­di for din krop. Kil­de: ’ An­ti­in­fl am­ma­to­risk kost - sluk bran­den, der hær­ger krop­pen in­de­fra’ af Martin Kreutzer og An­ne Lar­sen. For­la­get Muus­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.