’ Jeg bli­ver stærk

BT - - SUNDHED -

Får det godt

MAN­DAG 25. MAJ 2015 mæng­den af grønt­sa­ger var be­græn­set: » Jeg kun­ne ik­ke li­de fisk og slet ik­ke broc­co­li. Men jeg har væn­net mig til at spi­se det nu, for­di jeg kan mær­ke, at jeg får det godt.

Jeg bli­ver stær­ke­re he­le ti­den, jeg kan hol­de ho­ve­d­et skar­pt læn­ge­re tid ad gan­gen og er ik­ke nær så træt næ­ste dag, hvis jeg har træ­net hårdt, « si­ger Pe­ter Hyl­da­hl, der i dag er ne­de på 75 ki­lo.

Når han selv skal sæt­te fin­ge­ren på, hvad det er, som ka­rak­te­ri­se­rer en an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost for ham, er det f. eks. det dag­li­ge in­ge­fær­s­hot blan­det med fros­ne bær og vand, som gør un­der­vær­ker.

Men og­så min­dre mæng­der af pas­ta, ris og kar­to­f­ler på tal­ler­ken, som nu er er­stat­tet af et væld af for­skel­li­ge grønt­sa­ger, har hjul­pet Pe­ter Hyl-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.