’’

51- åri­ge Pe­ter Hyl­da­hl spi­ser an­ti- in­f­lam­ma­to­risk. Det har gi­vet ham me­re over­skud i hver­da­gen og min­dre frygt for livs­stils­syg­dom­me

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk Pe­ter Hyl­da­hl

Jeg kun­ne ik­ke li­de fisk og slet ik­ke broc­co­li. Men jeg har væn­net mig til at spi­se det

NYE VA­NER

Ma­k­rel i to­mat, in­ge­fær­s­hots, kiwif­rug­ter og ri­ge­ligt med grønt­sa­ger på tal­ler­k­nen. Pe­ter Hyl­da­hls spi­se­va­ner gør, at han i dag - fem år ef­ter han be­slut­te­de at om­læg­ge sin kost - fø­ler sig stær­ke­re end no­gen­sin­de før.

Det var egent­lig med in­spira­tion fra sin hu­stru, at Pe­ter Hyl­da­hl gik i gang med et for­løb hos er­næ­rings- og træ­nings­eks­pert Martin Kreutzer. Hun var i gang med at træ­ne til en iron­man og skul­le i den for­bin­del­se om­læg­ge sin kost for at kom­me i form og re­sti­tu­e­re hur­ti­ge­re.

» Jeg syn­tes, det lød spæn­den­de at spi­se an­ti­in­f­lam­ma­to­risk. Ik­ke for­di jeg selv skul­le i gang med at la­ve en iron­man, men for­di jeg kun­ne se, at hun fik det bed­re, « si­ger Pe­ter Hyl­da­hl, der bor sam­men med sin hu­stru og to pap- te­e­na­ge­re i Virum i Nord­s­jæl­land.

For fem år si­den ve­je­de den 178 cm hø­je mand om­kring 90 ki­lo. Han nød of­te en god bøf med ovns­teg­te po­m­frit­ter som til­be­hør. Det var sjæl­dent, han spi­ste fisk. Og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.