Ke­re he­le ti­den’ Mad der gør dig rask OP SKRIF­TER

BT - - SUNDHED -

MAN­DAG 25. MAJ 2015 Pe­ter Hyl­da­hl ta­ger hver dag et in­ge­fær- shot som en del af en an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost, der mind­sker ri­si­ko­en for livs­stils­syg­dom­me. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe Rød­be­desup­pe med hvid­løg, per­lespelt og pur­løg

Ingredienser:

1 lil­le – lang og slank – rød­be­de 1 stor rød­be­de, ca. 300 g 3 spsk. kold­pres­set rap­so­lie 75 g per­lespelt 1 rød­løg 2 fed hvid­løg 5 dl kyl­lin­ge- og/ el­ler grønt­sags­bou­il­lon 1 spsk. mørk bal­sa­mi­co­ed­di­ke havsalt og frisk­kvær­net sort pe­ber 2 spsk. fintskå­ret pur­løg

Til­be­red­ning: 1.

Skr­æl rød­be­der­ne og skær den lil­le i helt fi­ne ski­ver – ger­ne på et snit­te­jern. Kom dis­se i en skål med 1 spi­se­ske­fuld olie. Gnid ski­ver­ne grun­digt, læg dem på en ba­ge­pla­de, be­klædt med ba­ge­pa­pir, og stil dem i en 150 gra­der varm ovn i 30 mi­nut­ter. Læg dem på en tal­ler­ken med køk­ken­rul­le.

2.

Kog per­lespel­ten ef­ter em­bal­la­gens an­vis­ning. Lad dem dryp­pe af i en sig­te.

Skær den sto­re rød­be­de samt rød­løg og hvid­løg i tern.

3.

Kil­de:

’ An­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost - sluk bran­den, der hær­ger krop­pen in­de­fra’ af Martin Kreutzer og An­ne Lar­sen. Det er ik­ke kun kost, der har ind­fly­del­se på in­f­lam­ma­tion:

SOV GODT

For­søm­mer du din søvn, ska­ber du in­f­lam­ma­tion i din krop. Sørg der­for for at få syv- ot­te ti­mers søvn hver nat, hvor du sover tungt og godt.

SNØR LØ­BE­SKO­E­NE

4.

Steg løg blø­de og blan­ke i en spi­se­ske­fuld olie, kom rød­be­de ved, vend godt. Spæd med bou­il­lon. Lad sup­pen sim­re i 15 mi­nut­ter.

Blend sup­pen med den sid­ste spi­se­ske­fuld olie og ed­di­ke og smag til med salt og pe­ber.

An­ret skold­hed sup­pe med per­lespelt, rød­be­de­chips og pur­løg.

5.

6.

Blåmus­lin­ger med kål­pe­sto

Ingredienser:

Kål­pe­sto: 100 g val­nød­de­ker­ner 2 kop­per fintskå­ret kål, grøn­kål, sort­kål/ pal­me­kål el­ler sa­vo­j­kål 1 dl kold­pres­set rap­so­lie 1 fed hvid­løg 50 g fin­tre­vet hård, gul ost, par­mesa­nost el­ler den dan­ske Vester­havsost 1 spsk. ci­trons­aft Havsalt og frisk­kvær­net sort pe­ber Mus­lin­ger: 1,5- 2 kg blåmus­lin­ger 1 ska­lot­te­løg 1 po­r­re 2 stæng­ler blad­sel­le­ri 1 spsk. ek­stra kold­pres­set rap­so­lie 1 bdt. ti­mi­an Havsalt 8 San Marza­no- to­ma­ter el­ler Sør­ger du for re­gel­mæs­sigt at lø­be en tur, cyk­le el­ler no­get helt tred­je, hvor du er fy­sisk ak­tiv, kan du ned­brin­ge mæng­den af in­f­lam­ma­tion i din krop. Det skyl­des, at di­ne mus­k­ler pro­du­ce­rer så­kald­te my­oki­ner, som har an­ti­in­f­lam­ma­to­risk ef­fekt. Re­gel­mæs­sig mo­tion med­fø­rer des­u­den, at du be­kæm­per den så­kald­te bug­fed­me, det vil si­ge fed­tet mel­lem de in­dre or­ga­ner, Den­ne form for fedt med­fø­rer kraf­tig in­f­lam­ma­tion og ud­skil­ler be­tæn­del­ses­stof­fer.

KOM NED I TEM­PO

da­delt­o­ma­ter, al­ter­na­tivt co­ck­tailt­o­ma­ter el­ler cher­ryto­ma­ter 2 dl hvid­vin el­ler grønt­sags­bou­il­lon Et par stil­ke bred­bla­det per­sil­le 4 spsk. kål­pe­sto

Til­be­red­ning: 1.

Rist nød­der­ne og hak dem groft.

Skyl kå­len, og slyng den ren og tør.

Blend kå­len med nød­der, fin­tre­vet el­ler pres­set hvid­løg, olie, ost og ci­trons­aft, og smag den til med salt og pe­ber.

Rens mus­lin­ger­ne. De mus­lin­ger, der ik­ke luk­ker sig, når de ban­kes let mod bord­pla­den, skal kas­se­res.

Skær løg i tern, ren­set po­r­re i fi­ne ski­ver, sel­le­ri i skrå, fi­ne pen­ne. Steg det he­le blødt og blankt i rap­so­lie.

Skyl ti­mi­an grun­digt og kom det i gry­den sam­men med lidt salt.

Kom mus­lin­ger, to­ma­ter og væ­de i gry­den. Læg låg på og lad mus­lin­ger­ne åb­ne sig over var­men i ca. 3- 4 mi­nut­ter. Mus­lin­ger, der ik­ke har åb­net sig, kas­se­res.

Kål­pe­sto­en kan kom­mes i gry­den sam­ti­dig med to­ma­ter­ne, el­ler den kan ser­ve­res ved si­den af som dyp­pel­se.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pro­ble­mer i par­for­hol­det, syg­dom i fa­mi­li­en el­ler hø­je for­vent­nin­ger fra dig selv el­ler an­dre, kan nemt fø­re til psy­kisk stress og der­med in­f­lam­ma­tion, som svæk­ker im­mun­for­sva­ret. Sørg der­for for at pas­se på dig selv el­ler søg pro­fes­sio­nel hjælp, hvis du har svært ved selv at hånd­te­re pres­set. Torsk en pa­pi­lot­te med grønt­sa­ger, ci­tron og kryd­derur­ter

Ingredienser:

1 rød­løg 2 fed hvid­løg 2 po­r­rer 100 g kål, grøn­kål, sort­kål/ pal­me­kål, sa­vo­j­kål el­ler spids­kål – ef­ter års­tid og ud­bud. 2 to­ma­ter En lil­le hånd­fuld di­ld En lil­le hånd­fuld bred­bla­det per­sil­le 2 styk­ker tor­ske­filet a ca. 175- 200 g 2 små ter­nin­ger smør 2 tsk. kold­pres­set rap­so­lie 1 øko­lo­gisk ci­tron En hånd­fuld brønd­kar­se Til­be­hør: 300 g kog­te og pil­le­de as­p­ar­ge­skar­to­f­ler med per­sil­leog pur­løg­stop­ping

Til­be­red­ning: 1. 2.

Kog kar­to­f­ler­ne. Skær rød­løg i fi­ne bå­de, og mas hvid­løgs­fed­dene.

Rens kål og po­r­rer og snit det. Skær to­ma­ter i bå­de. Skyl og nip di­ld og per­sil­le, og pak det ind i køk­ken­rul­le. Gå fi­sken ef­ter for ben. Pak føl­gen­de ingredienser i to styk­ker ba­ge­pa­pir: løg, po­r­re, kål, fisk, to­ma­ter, di­ld, per­sil­le, smør, olie og ci­tronski­ver øverst.

Drys let med salt og kværn pe­ber over. Luk med en bo­mulds­snor, og bag dem i 20 min. ved 190 gra­der.

An­ret ba­ge­pa­pir­s­pak­ken med brønd­kar­se og kar­to­f­ler med kryd­derur­ter ved si­den af.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

SKÅL MED MÅ­DE

Sto­re mæng­der al­ko­hol svæk­ker dit im­mun­for­svar, så du øger ri­si­ko­en for in­fek­tio­ner. Hold dig der­for til Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­le­de mæng­de el­ler un­der. Syv for kvin­der, 14 for mænd om ugen.

Kil­de:

’ An­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost - sluk bran­den, der hær­ger krop­pen in­de­fra’

Dis­se op­skrif­ter på an­ti­in­f­lam­ma­to­risk mad er be­reg­net til to per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.