Mon­te Car­lo til Las Ve­gas

Ra­dio- dren­ge­ne med i vildt rig mands­ræs: En helt van­vit­tig tur

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

GUM­BALL 3000

I en Ma­se­ra­ti Grand Ca­brio Sport med 460 he­ste­kræf­ter har Mon­te Car­lo- dren­ge­ne Esben Bjer­re Han­sen og Pe­ter Fal­k­toft tryk­ket søm­met i bund som del­ta­ge­re i ken­dis­ral­ly’et ’ Gum­ball 3000.’

Det år­li­ge løb, hvor hund­red­vis af kend­te per­so­ner, show­biz- folk og rig­mænd drø­ner 4.800 ki­lo­me­ter gen­nem Eu­ro­pa og USA i spek­taku­læ­re su­per­bi­ler, blev skudt i gang i Sto­ck­holm søn­dag mor­gen.

» Jeg har - så læn­ge jeg kan hu­ske - væ­ret styr­ten­de vild med bi­ler. Jeg hu­sker som barn at sid­de på bag­sæ­det i vo­res Fi­at 127 og øve bilmærker, og få et sug i ma­ven, når der en sjæl­den gang imel­lem kom en Fer­ra­ri. Så at vi nu får mu­lig­he­den for at kø­re den her helt van­vit­ti­ge tur, er på al­le må­der en drøm, der går i op­fyl­del­se, « si­ger Esben Bjer­re Han­sen.

De dan­ske ra­dio- og tv- vær­ter har blandt an­det sel­skab på ve­je­ne af sku­e­spil­le­ren David Has­sel­hoff, F1- kø­re­ren Lewis Ha­milt­on, bok­se­ren Mi­ke Ty­son, vægt­løf­te­ren Dolph Lund­gren samt ska­te­bo­ard- leg­en­den To­ny Hawk.

Fra dansk si­de del­ta­ger des­u­den rap­pe­ren Cle­mens og Adam Du­vå Hall.

Fe­sten slut­ter i spil­le­by­en

Gum­ball 3000- ru­ten går igen­nem Sto­ck­holm, Oslo, Kø­ben­havn og Am­ster­dam, og der­fra vil del­ta­ger­ne ta­ge et fly til Reno i et af Gum­ball 3000’ s eg­ne fly ( Gum­ball Air) den 26. maj.

Der­ef­ter kø­rer de vi­de­re til San Fran­ci­sco og Los An­ge­les, for til sidst at slut­te fe­sten i Las Ve­gas.

Ef­ter pla­nen vil ken­dis- ka­ra­va­nen kø­re ind for­bi Ro­sen­borg Slot ved Kon­gens Ha­ve i Kø­ben­havn man­dag mel­lem klok­ken 15 og 22. På Ro­sen­borg ek­ser­cer­plads er det mu­ligt at føl­ge showet. Esben Bjer­re Han­sens og Pe­ter Fal­k­tofts del­ta­gel­se i Gum­ball 3000 er sponso­re­ret af spil­fir­ma­et Bets­a­fe.

Ma­se­ra­tien, som skal frag­te dem til Las Ve­gas, går fra 0 til 100 på 6,9 se­kun­der.

Ral­ly- lø­bet, der fo­re­går på of­fent­li­ge ve­je, blev star­tet i 1999 af mul­ti- ar­ti­sten Maxi­mil­li­on Coo­per og hans ko­ne og for­ret­nings­part­ner Julie Brangstrup. I mod­sæt­ning til an­dre ra­cer­løb hand­ler det ik­ke om at kom­me først over mål­stre­gen.

Det vil­de lan­de­vejsløb har tid­li­ge­re mødt hård kri­tik for van­vids­kør­sel. Fle­re del­ta­ge­re har få­et fartbøder, og i 2007 blev to per­so­ner dræbt i et sam­men­stød med en Gum­ball- bil.

MAN­DAG 25. MAJ 2015

Pe­ter Fal­k­toft og Esben Bjer­re Han­sen med ’ dren­gedrøm­men ’ i mel­lem sig: En Ma­se­ra­ti Grand Ca­brio Sport. Fo­to: Thomas Holm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.