Kul­tur PARALL Dan­marks dej­lig­ste

Festi­valå­ret blev i pin­sen skudt i gang i Jel­ling. BTs ud­send­te er til­freds – trods kul­den

BT - - KULTUR -

MU­SIK

JEL­LING MU­SIK­FESTI­VAL 2015 ***** *

ver­den som så­dan.

Vær­di­er, som re­ge­rin­ger og po­li­ti­ske grup­pe­rin­ger over den gan­ske ver­den sy­nes at ha­ve ta­get kol­lek­tivt kvæ­ler­tag på med det eks­pli­cit­te for­mål at få dem af­li­vet én gang for al­le.

Kald mig ba­re en gam­mel hip­pie ( hvis du tør!), men det hand­ler om al­min­de­lig men­ne­ske­lig an­stæn­dig­hed og glæ­den ved at væ­re sam­men med an­dre og så i øv­rigt glæ­des over dét.

Vilj­en til at væ­re med­vir­ken­de til, at vi al­le sam­men har en god op­le­vel­se af til­væ­rel­sen og det sa­tans liv. Nå ja... og til – hvis mo­to­rik­ken nu svig­ter, hvad den jo in­di­mel­lem har for va­ne – at hjæl­pe ham el­ler hen­de, der må­ske blev en anel­se FOR høj på li­vet og fjor­ten fa­døl, op og vi­de­re til den næ­ste op­le­vel­se.

’ Her vil vi dig det godt’

Det er DE vær­di­er, de hyl­der i Jel­ling og er lyk­ke­des med – bed­re end no­gen an­den af de tal­ri­ge festi­va­ler, jeg har væ­ret på – at gen­nem­sy­re he­le festi­va­len med.

Fra festi­va­lens le­del­se og ud til de man­ge fri­vil­li­ge i bo­der og ba­rer bli­ver man mødt af smil og en ånd, som kon­stant sig­na­le­rer, at ’ her vil vi dig det godt’. Det er værd at hu­ske, når man for­la­der Jel­lings pa­ral­lel­sam­fund for at­ter at be­væ­ge sig ud i det ’ rig­ti­ge’ af slagsen.

Den slags smit­ter na­tur­lig­vis og hel­dig­vis og dét i en grad, så man og­så mær­ker på de op­træ­den­de, at de er såre for­nø­je­de over at få lov at spil­le på net­op Jel­ling Festi­val.

Hvil­ket jo nok er me­get godt, når nu det dér for­styr­ren­de ele­ment, som hed­der mu­sik, fyl­der gan­ske me­get på en mu­sik­festi­val...

.

Tra­ge­die - el­ler rø­ren­de? For BTs ud­send­te var kon­cer­ten med Roxet­te et høj­de­punkt. Ar­kiv­fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.