Mon­si­eur Fals­led

BT - - NAVNE - Sø­ren Frank sof@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I DAG

Det kan godt væ­re, at dan­ske kok­ke ge­ne­relt i dag er ble­vet dyg­ti­ge­re – el­ler i hvert fald me­re kre­a­ti­ve – end de fran­ske kok­ke. Men der er sta­dig et punkt, hvor køk­ken­bri­ga­der­ne fra den gam­le ga­stro­no­mi­ske over­magt er de dan­ske kok­ke over­leg­ne, og det er på staying po­wer – el­ler på godt gam­melt dansk: Ar­bejds­om­hed.

Hvor det for dan­ske kok­ke gæl­der om hur­tigst mu­ligt at få nor­ma­le ar­bejds­ti­der, en- ten i et kan­ti­ne­køk­ken el­ler end­nu bed­re, ved en com­pu­ter, bli­ver fransk­mæn­de­ne ba­re ved og ved.

Tag nu f. eks. Je­an- Lou­is Li­eff roy, der bli­ver 70 år i dag. Han ind­led­te sin kar­ri­e­re i 1960, hvor han som 15- årig rej­ste fra Vo­ge­ser­ne til Toulon i Syd­frank­rig for at bli­ve kok, og her 55 år se­ne­re rø­rer han så­mænd sta­dig i gry­der­ne på søn­nen Pa­tri­cks restau­rant Li­eff roy i Ny­borg på Fyn. At Je­an- Lou­is end­te i Dan­mark, var lidt af et til­fæl­de, for da ud­længs­len i sin tid trak i den un­ge, ny­ud­lær­te kok, var det i før­ste om­gang af al­le ste­der Nor­ge, som blev desti­na­tio­nen. Selv om det i dag kan væ­re svært at tro, så hav­de Nor­ge den­gang – i hvert fald iføl­ge Li­eff roy – Skan­di­navi­ens mest am­bi­tiø­se restau­rant, kal­det Dron­nin­gen. Og det var her i køk­ke­net, at den kun 175 cm hø­je fransk­mand mød­te den dan­ske smør­re­brød­sjom­fru, El­len.

I 1969 vil­le El­len imid­ler­tid hjem til Dan­mark, og Je­anLou­is fulg­te med til, hvad der blev et par år i ga­stro­no­misk ar­mod. Stan­dar­den i de dan­ske re­stau­ra­tions­køk­ke­ner var på den­ne tid før Ge­ri­cke og Lau­ter­bach nær­mest kval­men­de rin­ge.

I 1971 blev Je­an- Lou­is imid­ler­tid kaldt til sam­ta­le på den nyåb­ne­de Fals­led Kro på Syd­fyn, hvor køk­ken­che­fen Mi­chel Mi­chaud stod og mang­le­de en dyg­tig kok, som kun­ne bå­de ar­bej­de og ta­le fransk. Det blev ind­led­nin­gen til fi re års par­løb mel­lem de to jæv­nal­dren­de fransk­mænd, hvor den udad­vend­te Mi­chaud stod for rå­be­ri­et, mens den me­re in­tro­ver­te Li­eff roy pas­se­de sit par­ti.

38 år på Fals­led Kro

Da ejer­ne af Fals­led Kro, Sven og Le­ne Grøn­lyk­ke, be­stem­te, at Mi­chaud skul­le væ­re køk­ken­chef på par­rets kø­ben­hav­ner­sats­ning, Kong Hans, var det helt na­tur­ligt, at Je­anLou­is over­tog ro­ret på kro­en.

I he­le 34 år, frem til han trak sig til­ba­ge i 2009, teg­ne­de Li­eff roy som køk­ken­chef og di­rek­tør linj­en på Fals­led Kro. En usæd­van­lig lang pe­ri­o­de eft er dan­ske for­hold. Men ik­ke de­sto min­dre en æra, hvor kro­en ik­ke ba­re var helt frem­me i front, hvad an­går gour­met­mad med klas­sisk fransk ac­cent, men og­så kom til at stå som sel­ve sym­bo­let på det, som fransk­mæn­de­ne kal­der re­lais – et hi­deaway, hvor man i til­ba­ge­truk­ken­luksus kan ny­de en hel­heds­op­le­vel­se af na­tur, smag­fuld in­dret­ning, godt vært­skab og ga­stro­no­mi.

Ef­ter 38 år på Fals­led Kro rø­rer den fran­ske kok sta­dig i gry­der­ne, men nu på søn­nen Pa­tri­cks restau­rant i Ny­borg Li­ef­froy. Fo­to: Pol­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.