Med Guds hjælp

BT - - TV - DRA­MA

Præ­sten He­len bli­ver kon­tak­tet af for­ske­ren Lis­beth, der har des­pe­rat brug for hjælp. Lis­beth le­der et eks­pe­ri­ment på en luk­ket in­sti­tu­tion, hvor trau­ma­ti­se­re­de og vol­de­li­ge ind­sat­te får an­svar for et kæ­le­dyr. Eks­pe­ri­men­tet en­der uhyg­ge­ligt, da en ung pa­tient for­sø­ger at ta­ge li­vet af sig med den be­grun­del­se, at det er Guds plan. I en kamp mod ti­den må de to kvin­der ar­bej­de sam­men for at for­stå dren­gen og red­de hans sår­e­de sjæl. Sø­ren Kragh- Ja­cob­sen har sam­let et im­po­ne­ren­de hold om­kring sig. I de bæ­ren­de rol­ler ses So­fi e Gråbøl som præ­sten He­len, Sig­ne Eg­holm Ol­sen som psy­ko­lo­gen Lis­beth og det kun 20- åri­ge stor­ta­lent Fre­de­rik Johansen i rol­len som Dren­gen. Fre­de­rik Johansen ken­der de fl este fra ti­tel­rol­len som ” En som Hod­der”. I øv­ri­ge rol­ler ses Sø­ren Mal­ling, der spil­ler fængsels­be­tjent, og den sven­ske sku­e­spil­ler Börje Ahl­stedt, der spil- ler Dren­gens mor­far. Fil­men er ba­se­ret på Per Olov Enquists for­tæl­ling ” I lod­ju­rets tim­ma” fra 1988, og bag ma­nuskrip­tet står Sø­ren Kragh-

Med­vir­ken­de:

So­fi e Gråbøl i rol­len som præ­sten He­len, der bli­ver bedt om at hjæl­pe en dreng, som har sto­re psy­ki­ske pro­ble­mer. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.