PI­NOC­CHIO IND­TA­GER KØ­BEN­HAVN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 65 år si­den 1950:

LØVEN 22.07 - 22.08 Det vil desvær­re ik­ke nyt­te no­get, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Det er bed­re, at du selv træff er en vig­tig be­slut­ning. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Må­nen står sam­men med den elek­tri­ske og over­ra­sken­de pla­net Ura­nus i en op­po­si­tion til dit tegn i dag. Det gi­ver uro og uven­te­de fo­re­kom­ster. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig og ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil ske i et be­ha­ge­ligt tem­po. Du får og­så en god idé til din som­mer­fe­rie. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Luft en nær­mest oser af ro­man­tik. Det er op til dig selv at drage nyt­te af de mu­lig­he­der, som rent fak­tisk lig­ger li­ge for fød­der­ne af dig. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er i dag, at du skal pas­se på med ik­ke at spre­de dig over for man­ge ting. Der­ved kan du nem­lig gå glip af no­get, som er me­get vig­tigt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har med­vind i stort set alt, hvad du gør i dag. Det er en su­per god dag til at igang­sæt­te et nyt pro­jekt el­ler gø­re no­get, som for­bed­rer din øko­no­mi. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Rej­ser, ud­land el­ler in­ter­es­ser derom­kring er det, som vil op­ta­ge di­ne tan­ker i dag. Det er og­så en dag, hvor en drøm kan gå i op­fyl­del­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Må­nen og Ura­nus dan­ser tæt sam­men i dit tegn i dag. Det gi­ver dig uro og en sær­lig im­pulsi­vi­tet, hvor du kan fi nde på at cho­ke­re an­dre. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**

68). ( Svær 51). ( Mid­del 26). ( Nem

Walt Dis­neys teg­ne­film Pi­noc­chio har pre­mi­e­re i Dan­mark. Ale­xan­der Glæ­sel læg­ger stem­me til Pi­noc­chio, mens Ove Spro­gøe står for Jesper Få­re­kyl­ling. Fil­men en­der med, at Jesper Få­re­kyl­ling syn­ger klas­si­ke­ren: ’ Når du ser et stjer­neskud’. Teg­ne­fil­men Pi­noc­chio vandt to Oscar- pri­ser for bed­ste film­mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.